Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Lu 792/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-02-16

[...]. Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oddala skargę Wojewoda...
) postanowieniem z dnia [...] września 2004 r. Nr [...] odmówił J.B. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Starosty Powiatowego z dnia [...] marca 2004...

I SA/Gl 768/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-11-04

o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych odwołania. Do wniosku dołączono egzemplarz podpisanego przez stronę odwołania opatrzonego znakiem opłaty skarbowej...
Ordynacji podatkowej stwierdził niedopuszczalność wniosku strony z dnia [...] 2005 r. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych odwołania z dnia [...] 2004 r...

II SA/Sz 917/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-11-09

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania o d d a l a skargę Prezydent decyzją z dnia [...] r...
w Urzędzie Miasta wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od decyzji z dnia [...] r. oraz o wstrzymanie wykonania tej decyzji. Uzasadniając wniosek wskazał...

VI SA/Wa 1606/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-19

z dnia [...] lipca 2004 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę Główny Inspektor Transportu Drogowego postanowieniem...
z dnia [...] lipca 2004r. na podstawie art. 59 § 1 kpa po rozpoznaniu wniosku Pana H.B. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wojewódzkiego Inspektora...

II SA/Łd 366/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-07-13

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania - uchyla zaskarżone...
świadczenia te były jej wypłacane przez zakład pracy., Postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2004 r. Prezydent Miasta Ł. odmówił M. K. przywrócenia terminu 31 maja 2004 r...

I SA/Gl 783/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-05-04

w Gliwicach skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...], którym organem ten odmówił im przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...
[...] r. Podatnicy podkreślili, że złożyli odwołanie od decyzji organu pierwszej instancji oraz wniosek o przywrócenie terminu do jego wniesienia. Obecną odmowę...

II SA/Łd 726/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-12-01

: [...]) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu - oddala skargę. Sygn. akt II SA/Łd 726 / 05, U Z A S A D N I E N I E, Postanowieniem Nr [...] (znak: [...]), z dnia [...] Dyrektor...
na rok 2004, odmówił przywrócenia J. D. terminu do wniesienia odwołania od decyzji Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w S...

II SA/Łd 724/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-12-01

przywrócenia terminu - oddala skargę. Sygn. akt II SA/Łd 724 / 05, U Z A S A D N I E N I E, Postanowieniem Nr [...] z dnia [..] Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji...
o niekorzystnych warunkach zagospodarowania na rok 2004, odmówił przywrócenia J. D. terminu do wniesienia odwołania od decyzji Kierownika Biura Powiatowego Agencji...

SA/Rz 668/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-02-09

w P. z dnia [...] marca 2003 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę SA/Rz 668/03, U Z A S A D N I E N I E, Przedmiotem...
skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego jest postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. odmawiające H. Z. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...

II SA/Kr 3595/01 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2005-03-14

Niepełnosprawności w K. z dnia 24 października 2001 r., Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia skargę odrzucić. Pismem...
z dnia 12 października 2001 r. B.S. zwróciła się do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w K. z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100