Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA 2311/01 - Wyrok NSA z 2003-03-24

terminu do wniesienia odwołania, nie złożyła prośby o przywrócenie terminu. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego został wydany w sprawie ze skargi na postanowienie...
., W skardze na powyższe postanowienie strona skarżąca podniosła, iż wraz z odwołaniem, które istotnie zostało złożone z uchybieniem terminu, wniosła o przywrócenie terminu...

II SA/Kr 3122/02 - Postanowienie NSA oz. w Krakowie z 2003-06-04

przywrócenia uchybionego terminu do wniesienia skargi. Prowadzi to do oddalenia wniosku o przywrócenie powyższego terminu. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie...
sprawy z wniosków o przywrócenie terminów do wniesienia skargi oraz opłaty od skargi Dominiki Z. na decyzję M. Kuratora Oświaty w K. z dnia 25 września 2002 r...

I SA 3454/01 - Wyrok NSA z 2003-09-17

[...] listopada 2001r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego o odmowie przywrócenia terminu 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
. st. Warszawy z dnia 1 sierpnia 1949r., załatwiającego odmownie podanie o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie prawa własności czasowej do gruntu...

II SA 4162/01 - Wyrok NSA z 2003-02-11

Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych /Ojcowie Franciszkanie/ o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu stałego od skargi na decyzję Przewodniczącego Krajowej...
. pełnomocnik skarżącej wniósł o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu w rozpoznawanej sprawie. W uzasadnieniu podał, że skarga została wniesiona w terminie, a ponieważ termin...

IV SA 2876/01 - Wyrok NSA z 2003-09-19

11-13 października 2000 r. We wniosku tym zakład wniósł o przywrócenie terminu do złożenia wniosku w sprawie zakończenia naliczania kary pieniężnej. Wniosku tego organ...
strona skarżąca, skoro we wniosku z dnia 23 listopada 2000 r. zawarła prośbę o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o zaprzestanie naliczania kary. Zauważyć także należy...

IV SA 925/02 - Wyrok NSA z 2003-10-30

strony o przywrócenie terminu, organ wydał postanowienie wymagane art. 134 Kpa., Skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego od powyższego postanowienia wniosła Emanuela...
przedmiot postępowania, ale w sprawie o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, a takiego wniosku strona nie złożyła., Przepis art. 134 Kpa nie daje organowi...

I SA 546/03 - Wyrok NSA z 2003-05-26

w W. przy ul. [...] nr hip [...] wobec odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przyznanie prawa własności czasowej., Z uzasadnienia decyzji wynika...
i z tej samej daty odmawiającym przywrócenia terminu do złożenia wniosku o prawo własności czasowej. Okoliczności te wynikają wprost z powołanych orzeczeń administracyjnych...

II SA/Rz 1124/03 - Postanowienie NSA oz. w Rzeszowie z 2003-10-13

a to w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi., Zgodnie z powyższym wezwaniem, termin do uiszczenia wpisu upływał z dniem 14 sierpnia 2003 r, natomiast wpłata wpisu...
dokonana została w dniu 25 sierpnia 2003 r, czyli po upływie wyznaczonego terminu., Zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 1995r. o Naczelnym Sądzie...

III SAB 59/03 - Postanowienie NSA z 2003-06-13

ze skargi Haliny B. na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w W. w przedmiocie: 1/ przywrócenia terminu do opłacenia składek i 2/ rozłożenia na raty spłaty...

III RN 208/01 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 2003-09-25

dotyczących sytuacji typowych. Takie przypadki podlegają rozpoznaniu w ramach ewentualnego przywrócenia terminu, w przeciwnym wypadku strona zamieszkała w miejscowości...
na wykładnię przepisów procesowych, z istoty dotyczących sytuacji typowych. Takie przypadki podlegają rozpoznaniu w ramach ewentualnego przywrócenia terminu, w przeciwnym...
1   Następne >   +2   5