Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

SA/Bk 142/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-08-02

Nie można przejść do rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu przed wezwaniem strony do dokonania czynności procesowej, której w terminie nie dokonała. Gdyby skarżący...
nie uczynił zadość temu wezwaniu, wówczas to - zgodnie z art. 64 par. 2 Kpa - wniosek o przywrócenie terminu należałoby pozostawić bez rozpoznania, a nie wydawać...

IV SA 1426/00 - Postanowienie NSA z 2000-10-06

1. Zawinione przez pełnomocnika uchybienie w postaci braku uiszczenia wpisu stałego nie może uzasadniać domagania się przez samego skarżącego przywrócenia terminu...
do uiszczenia wpisu. Brak uiszczenia wpisu nie nastąpił bowiem w takiej sytuacji bez winy strony a tylko w takiej sytuacji można skutecznie domagać się przywrócenia terminu...

I SA/Łd 724/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-06-15

. z dnia 23 marca 1998 r. (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i stwierdzenia uchylenia terminu do wniesienia odwołania - uchyla zaskarżone...
., Od decyzji tej Jerzy M. wniósł odwołanie /nadane na poczcie w dniu 16 stycznia 1998 r./, w którym jednocześnie wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Podniósł...

III SA 8266/98 - Wyrok NSA z 2000-01-04

Na postanowienie odmawiające przywrócenia terminu wniesienia odwołania od decyzji podatkowej nie przysługuje zażalenie /art. 163 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r...
listopada 1998 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 1995 r...

SA/Sz 565/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-05-31

Wobec złożenia wniosku o przywrócenie uchybionego terminu, wydanie postanowienia stwierdzającego uchybienie terminu nie mogło mieć miejsca przed ostatecznym rozpoznaniem...
wniosku strony o przywrócenie terminu, gdyż postanowienie przywracające termin wyłącza możliwość wydania postanowienia o uchybieniu terminu odwołania. Postanowieniem...

SA/Sz 1117/99 - Postanowienie NSA oz. w Szczecinie z 2000-02-10

niedostatecznej staranności w prowadzeniu własnych spraw, uznać też należało, iż nie zachodzą ważne powody do przywrócenia uchybionego terminu. Naczelny Sąd Administracyjny...
po rozpoznaniu sprawy z wniosku Michała W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Izby Skarbowej w Sz. Ośrodka Zamiejscowego w K. z dnia 30 kwietnia 1999 r...

I SA/Lu 1029/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-11-30

terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji z dnia 18 lutego 1999 r. - odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Z ustaleń poczynionych...
tym postanowieniem wynika, że odmowa przywrócenia uchybionego terminu nastąpiła z powodu nie uprawdopodobnienia, iż uchybienie terminu nastąpiło bez winy strony oraz z uwagi...

III RN 206/99 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 2000-06-12

przez Naczelny Sąd Administracyjny jako wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi /art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym...
o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie wniosku skarżących z dnia 19 października 1999 r., z którego treści wynika, że zwrócili się oni o przywrócenie terminu...

SA/Bk 1283/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-04-12

i decyzja stała się ostateczną. Złożone przez stronę w dniu 30.06.1999 r. odwołanie jest spóźnione., Podniesiono, że wyżej wymieniony nie wnosił o przywrócenie terminu...
nie złożyła wniosku o przywrócenie terminu pozytywnie załatwionego to jej odwołanie wniesione w terminie 14-tu dni od doręczenia do jej rąk decyzji administracyjnej organu...

III ZP 5/00 - Uchwała Sądu Najwyższego z 2000-03-27

odpowiednie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym przepisów o przywróceniu terminu /art. 58 Kpa/., Zdaniem Sądu Pracy, art. 7 ust. 4 ustawy o ochronie...
roszczeń pracowniczych ma zmierzać do przywrócenia zainteresowanej stronie terminu do zgłoszenia wniosku, którego nie zdołała zgłosić do 31 grudnia 1997 r. Przepis ten dotyczy...
1   Następne >   +2   +5   8