Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 173/93 - Wyrok NSA z 1993-08-30

Strona, która nie dokonała czynności procesowej w terminie może ubiegać się o przywrócenie terminu dla dokonania tej czynności, jeżeli wykaże, iż uchybienie terminu...
nastąpiło bez jej winy /art. 168 par. 1 Kpc w związku z art. 393 par. 1 Kpc i art. 211 Kpa/. oddala wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu. Postanowieniem z dnia...

III SA 1897/92 - Postanowienie NSA z 1993-01-20

wniosek o przywrócenie terminu. Błędny tytuł pisma był wywołany brakiem pouczenia o trybie określonym w art. 58 - 60 Kpa. Użycie w końcowej części pisma słowa 'skarga...
przed przywróceniem terminu merytoryczne badanie sprawy nie jest możliwe. Wobec nieznajomości prawa przez autora pisma powinna decydować jego intencja wynikająca z treści...

III SA 817/93 - Wyrok NSA z 1993-11-17

o przywrócenie terminu do jego wniesienia. Postanowieniem z 30.04.1993 r., wydanym na podstawie art. 58 i art. 59 par. 2 Kpa, Izba Skarbowa w C. odmówiła przywrócenia...
20 lutego 1993 r. Zatem termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu upłynął 27 lutego tego roku. Postanowieniem z 11.05.1993 r., wydanym na podstawie art. 134 Kpa...

III ARN 47/93 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-09-23

podstawy do przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. Ich sytuacja prawna odpowiadała jednakże w pełni przesłankom wznowienia postępowania na podstawie art. 145 par...

III SA 385/93 - Postanowienie NSA z 1993-06-16

postanowienia, wystąpić o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania., Sąd zauważa, że niezrozumiałe jest zamieszczenie w sentencji decyzji sformułowania '(...) i odmówić...
jej przez organ prowadzący postępowanie administracyjne., W związku z tym skarżący może w terminie określonym w art. 58 par. 2 Kpa, liczonym od dnia otrzymania niniejszego...

SA/Wr 429/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-06-04

w tym samym postępowaniu administracyjnym., Nie może również przywrócić stronie terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu pierwszej instancji, albowiem kompetencja...
taka przysługuje wyłącznie organowi odwoławczemu /art. 59 par. 2 Kpa/, którego ewentualne postanowienie o odmowie przywrócenia terminu podlega zaskarżeniu do NSA...

V SA 2089/92 - Wyrok NSA z 1993-03-15

, co skarga do NSA, odwołanie od tej decyzji o wymiarze cła i podanie o stwierdzenie nieważności tej decyzji lub przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. W odpowiedzi...
Urzędu Ceł stwierdził uchybienie terminu do wniesienia odwołania. W skardze z 18.9.1992 r. do NSA skarżąca wnosiła o uchylenie postanowienia i twierdziła, że nie została...

I SA 1935/92 - Postanowienie NSA z 1993-01-07

., wnosząc jednocześnie o przywrócenie terminu do złożenia skargi., W odpowiedzi na skargę Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych wniosła o odrzucenie...
skargi ze względu na uchybienie terminu przewidzianego w art. 199 par. 1 Kpa i brak podstaw do przywrócenia tego terminu. Skarga została złożona po 16 miesiącach od dnia...

III AZP 18/93 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-11-30

/art. 355 Kpc w związku z art. 211 Kpa/, o odrzuceniu skargi /art. 204 par. 1 Kpa/, o oddaleniu /odrzuceniu/ wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi /art. 204 par...
przez niezawisły sąd, ale chodzi o rozpoznanie sprawy na nowo. Także w tym wypadku sąd bada na posiedzeniu niejawnym czy skarga jest wniesiona w terminie i czy opiera...

SA/Po 1931/93 - Postanowienie NSA oz. w Poznaniu z 1993-12-03

. z dnia 15 kwietnia 1993 r. w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego i przekwaterowania. Ireneusz B. wniósł o przywrócenie mu terminu do wniesienia skargi, podając...
przywrócono Ireneuszowi B. termin do wniesienia skargi. ...
1   Następne >   2