Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Po 886/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-03-01

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Starosta [...] decyzją z [...] maja 2021 r., nr [...], ustalił na rzecz S. W. (dalej...
ze zm. - w skrócie: 'u.c-19'), wezwał S. W. do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania., Wnioskiem z [...] sierpnia 2021 r. S. W. wystąpił...

II SA/Op 13/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-03-15

[...], nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające...
Burmistrza N. z dnia [...], nr [...], odmawiające przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko M. S. za okres od dnia...

II SA/Bk 577/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-09-22

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] czerwca 2022 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone...
kosztów pogrzebu, odmówiło przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco:, Wnioskiem z dnia [...] kwietnia 2020 r...

III FZ 50/22 - Postanowienie NSA z 2022-08-30

zażalenia S.O. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 29 listopada 2021 r., sygn. akt I SA/Gl 1335/21 w przedmiocie przywrócenia terminu...
: 'Skarżący') o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach (dalej: 'SKO') z 19 maja 2021 r. w przedmiocie...

I OSK 821/19 - Wyrok NSA z 2022-02-17

w W. z dnia [...] października 2017 r., znak [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1) oddala skargę kasacyjną; 2) odstępuje od zasądzenia...
przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., W uzasadnieniu wyroku Sąd I instancji przyjął następujące okoliczności faktyczne i prawne:, Decyzją z [...] kwietnia 2017 r...

III SA/Łd 969/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-30

. na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Postanowieniem...
z [...] nr [...] Główny Inspektor Transportu Drogowego (dalej: GITD), po rozpoznaniu wniosku P. K. (dalej: strona, skarżący) z [...] o przywrócenie terminu do wniesienia...

II OSK 2874/21 - Wyrok NSA z 2022-09-22

. nr DL.WIIIPO.410.4621.2019/MBa w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy 1...
listopada 2018 r. pozostawił wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy bez rozpoznania., Cudzoziemiec wnioskiem z 14 grudnia 2018 r. wniósł o przywrócenie terminu...

III SA/Łd 193/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-06-15

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 28 grudnia 2021 roku nr SKO.4113.77.2021, SKO 4113.80.2021 w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...
z 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 570), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi odmówiło R.N. przywrócenia terminu...

II SA/Gd 585/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-12-13

Odwoławczego w Gdańsku z dnia 22 czerwca 2022 r., nr SKO Gd/2452/22 w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla...
czerwca 2022 r., sygn. akt SKO Gd 2452/22, w którym odmówiono wnioskodawczyni przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z 14 marca 2022 r...

I FSK 562/22 - Wyrok NSA z 2022-06-02

Skarbowej w W. z dnia 30 lipca 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie przedłużające termin dokonania zwrotu...
przez pełnomocnika, złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na powyższe postanowienie NUS z 18 lipca 2013 r. Jednocześnie Spółka złożyła zażalenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100