Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Ka 915/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-12-17

Głównego Urzędu Ceł w W. z dnia 11 maja 1998 r. (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminy do wniesienia odwołania - oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
11.05.1998 r. Prezes Głównego Urzędu Ceł w W. odmówił Grzegorzowi D. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora Urzędu Celnego w K. z dnia 25.05.1997...

I SA/Łd 995/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-04-07

. na postanowienie Izby Skarbowej w P.-T. z dnia 3 lipca 1997 r. (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu określonego w art. 175 Kpa - uchyla zaskarżone postanowienie...
terminu przewidzianego w art. 175 par 1 Kpa., W dniu 7 marca 1994 r. do Urzędu Skarbowego wpłynęło pismo Cezarego S. z 6 marca 1994 r., zawierające prośbę o przywrócenie...

II SA/Łd 2461/98 - Postanowienie NSA oz. w Łodzi z 1999-04-08

.' Spółka z o.o. w Ł. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi, 2/ odrzucić skargę, (...). W dniu 18 listopada 1998 r. strona skarżąca 'A.-B.' Spółka z o.o....
30 grudnia 1998 r. pełnomocnik 'A.-B.' Spółka z o.o. w Ł. złożył wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu stałego od wniesionej skargi i uiścił należny wpis...

III SA 5170-5171/98 - Wyrok NSA z 1999-06-09

Kryterium braku winy, jako przesłanki zasadności wniosku o przywrócenie terminu wiąże się z obowiązkiem strony do szczególnej staranności przy dokonywaniu czynności...
procesowej. Przywrócenie terminu nie jest więc możliwe, gdy strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa w tym zakresie, przy czym organ dokonujący oceny powinien przyjąć...

I SA/Lu 30/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-07-02

Strona wnosząc o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania powinna wskazać na te okoliczności, które uprawdopodobniłyby brak jej winy przy uchybieniu terminu...
, aż do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu., Uprawdopodobnienie braku winy powinno się odnosić wyłącznie do przyczyn niedotrzymania terminu, a nie być skierowane przeciw...

III RN 137/98 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1999-03-11

. z dnia 10 lipca 1997 r. (...) w przedmiocie wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia wpisu sądowego od skargi na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra...
z dnia 10 stycznia 1998 r. zwrócił się do Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodka Zamiejscowego we Wrocławiu o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu, motywując...

I SA/Ka 317-318/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-10-06

Przywrócenie uchybionego terminu do wniesienia odwołania ma charakter wyjątkowy i może nastąpić jedynie w przypadku, gdy łącznie spełnione zostaną wszystkie przesłanki...
określone w art. 58 par. 1 i par. 2 Kpa. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi M. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...

SA/Rz 1386/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1999-12-13

. z dnia 27 maja 1998 r. (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania - uchyla zaskarżone postanowienie; (...). Wojewoda T. postanowieniem z dnia 27...
maja 1998 r. (...) na podstawie art. 58 par. 1 Kpa, art. 59 par. 1 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Zenona i Krystyny N. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania...

III SA 7804/98 - Postanowienie NSA z 1999-11-22

Przywrócenie terminu nie jest więc możliwe, gdy strona dopuściła się chociażby lekkiego niedbalstwa, przy czym przy ocenie winy należy przyjąć obiektywny miernik...
i Sławomira małżonków D. o przywrócenie uchybionego terminu do uzupełnienia braków skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. z dnia 24 sierpnia 1998 r. (...) w przedmiocie wymiaru...

III SA 55/99 - Postanowienie NSA z 1999-12-08

. Przedsiębiorstwa Budowlanego 'I.' - Spółki Akcyjnej w M. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi na decyzję Izby Skarbowej w C. z dnia 4 grudnia 1998 r...
prawny Grzegorz D. nadał w Urzędzie Pocztowym wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu. W uzasadnieniu podniósł, że nie ma własnej obsługi sekretarskiej, w związku...
1   Następne >   +2   6