Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

V SA 34/98 - Wyrok NSA z 1998-08-04

przez stronę i nadanie pisma przez pocztę osobiście, przez domownika lub skorzystanie z pomocy prawnej. oddala skargę w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia...
postępowania administracyjnego., Pismem z 28 listopada 1997 r. Krzysztof P złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora Urzędu Celnego...

V SA 1666/98 - Postanowienie NSA z 1998-11-06

Prośba o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję administracyjną może być wniesiona najpóźniej w siódmym dniu od ustania przyczyny uchybienia terminu /art...
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi Edwarda P. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób...

III SA 667/97 - Wyrok NSA z 1998-09-11

marca 1997 r. (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia uchybionego terminu do wniesienia odwołania - oddala skargę. Postanowieniem z dnia 11 lutego 1997 r. Izba Skarbowa...
. Leszek S. zwrócił się do Izby Skarbowej w W. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Wyjaśnił, że w terminie do wniesienia odwołania tj. w dniu 12 listopada 1996 r...

I SA 610/98 - Wyrok NSA z 1998-12-08

1. Przepis art. 59 par. 2 Kpa stanowi, że o przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia ostatecznie organ właściwy do rozpatrzenia odwołania...
administracyjnego na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy., 2. Przed wniesieniem skargi na postanowienie o odmowie przywrócenia...

I SA 1697/97 - Wyrok NSA z 1998-04-28

Wniesienie po terminie odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy /art. 127 par. 3 Kpa/ bez równoczesnego wniesienia prośby o przywrócenie terminu /art. 58 par...
. W piśmie tym jednak nie zawarto wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia środka przewidzianego w art. 127 par. 3 Kpa. Cytowanym na wstępie postanowieniem z dnia 27...

I SA/Lu 958/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-06-05

Odmawiając przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, izba skarbowa powołała się jedynie na ustalenie, iż prośba w tym przedmiocie złożona została po upływie terminu...
terminu., Zgodnie z art. 58 Kpa w razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło...

I SA/Lu 727/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-07-08

1. Brak winy, jako przesłanka zasadności wniosku o przywrócenie terminu, wiąże się z obowiązkiem strony do zachowania staranności przy dokonywaniu czynności procesowych...
Mirosława i Izabelli J. z dnia 16 czerwca 1997 r. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego w L. z dnia 19 marca 1997 r. i z dnia 26 marca...

III SA 1543/96 - Wyrok NSA z 1998-04-24

przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Zgodnie z art. 58 Kpa w razie uchybienia terminu do dokonania czynności procesowej podlega on na prośbę zainteresowanego przywróceniu...
, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy., Prośba o przywrócenie terminu powinna być wniesiona w ciągu 7 dni od dnia ustalenia przyczyny uchybienia...

I SA/Ka 1718/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-05-20

o swoje interesy. Przywrócenie terminu nie jest więc możliwe, gdy strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa., A contrario zatem, przywrócenie to może mieć miejsce wtedy...
o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Odnosząc się do tej z kolei kwestii należy przypomnieć, że w świetle art. 58 par. 1 Kpa, w razie uchybienia terminu należy...

I SA/Po 1911/97 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-06-18

Organy administracyjne nie mogą bez wyraźnego wniosku zainteresowanego przywrócić terminu do dokonania określonej czynności. Naczelny Sąd Administracyjny zważył...
je z jednodniowym uchybieniem ustawowego terminu do jej wniesienia., Izba Skarbowa słusznie także zauważyła, iż skarżący nie wniósł prośby o przywrócenie terminu...
1   Następne >   +2   +5   8