Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Po 669/87 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1987-10-08

, od której wniesiono odwołanie w terminie, albo od której wniesiono odwołanie, ale po upływie terminu, a termin ten nie został stronie przywrócony w trybie art. 58 i art. 59 Kpa...
. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz decyzji Drugiego Urzędu Skarbowego (...). Strona przez swojego pełnomocnika złożyła wniosek o przywrócenie terminu...

III AZP 8/87 - Uchwała Połączonych Izb Sądu Najwyższego z 1987-12-31

Naczelnego Sądu Administracyjnego - zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 1982 r., M.P. nr 9 poz. 63/ uzasadnia przywrócenie terminu do jej wniesienia...
, który wydał zaskarżoną decyzję, uchybiając w konsekwencji terminowi do wniesienia skargi, to w takim wypadku usprawiedliwiony będzie jej wniosek o przywrócenie terminu /art. 204...

IV SA 915/86 - Wyrok NSA z 1987-02-24

w ciągu którego należy załatwić sprawę, do drugich zaś na przykład termin określony w art. 58 par. 2 Kpa, w ciągu którego można złożyć wniosek o przywrócenie terminu...
zresztą jak terminy dla czynności sądu/ mają na celu zapewnienie sprawności postępowania tego organu i nie stosuje się do nich przepisów o przywróceniu terminu. Z tego względu...

II SA 1556/86 - Wyrok NSA z 1987-04-06

Wydziału o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji naczelnika i uzasadnił to błędną informacją uzyskaną w urzędzie gminy o zasadzie wymierzania opłat...
Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego w T. oraz Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej odmówili Jerzemu O. przywrócenia terminu...

IV SA 642/87 - Wyrok NSA z 1987-12-16

z funduszów deklarowanych przez zakłady prace i częściowo z dotacji budżetowych. Sprawa więc budowy zalewu jest sprawą otwartą i dlatego przywrócenie prawa własności...
ich zanieczyszczeniem, przy czym nie było jeszcze możliwe ustalenie realnego terminu rozpoczęcia zamierzonej budowy tych urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczających...