Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 681/96 - Wyrok NSA z 1997-10-17

Możliwość złożenia prośby o przywrócenie terminu wynika z przepisów prawa i organy administracji państwowej nie mają obowiązku pouczania stron z urzędu o tej możliwości...
i terminie wniesienia odwołania. Pomimo tego skarżący terminu tego nie dotrzymał i nie wniósł prośby o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. W tej sytuacji Izba...

I SA/Lu 864/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-04-14

Śledczego i od tej daty biegł 14-dniowy termin, któremu skarżący uchybił, co w konsekwencji uzasadnia wniosek o jego przywrócenie., Jako okoliczność uniemożliwiającą...
czynności, to 7-dniowy termin do wniesienia prośby o przywrócenie terminu zaczynał swój bieg z dniem zwolnienia z aresztu, nie zaś odebrania wyników kontroli z urzędu...

SA/Sz 3234/95 - Postanowienie NSA oz. w Szczecinie z 1997-10-22

podpisane przez skarżącą z jednoczesnym wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia pełnomocnictwa., W uzasadnieniu wniosku podał, iż nie zrozumiał treści pisma Sądu...
Administracyjny zważył, co następuje:, Wniosek pełnomocnika skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia pełnomocnictwa nie zasługuje na uwzględnienie., Ojciec skarżącej...

I SA/Gd 328/96 - Postanowienie NSA oz. w Gdańsku z 1997-02-12

przywróci termin do złożenia skargi, jeżeli wpłynęła ona do organu, a ten bez uzasadnionej przyczyny przekaże ją Sądowi z naruszeniem art. 65 par. 1 Kpa., 2. Sąd administracyjny...
skarżących o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Postanowieniem z dnia 28 sierpnia 1996 r. Naczelny Sąd Administracyjny - Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku odrzucił skargę...

I SA/Ka 268-273/97 - Postanowienie NSA oz. w Katowicach z 1997-05-15

o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu, motywując swój wniosek opóźnieniem w doręczeniu działającemu w sprawie prezesowi spółki, wezwania sądowego do uiszczenia wpisu...
Administracyjnym,, - doręczenie wezwania dokonane zostało na adres, który skarżący sam wskazał,, - z uzasadnienia wniosku o przywrócenie terminu wynika, iż do uchybienia...

I SA/Gd 605/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1997-09-12

oddala skargę w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przywrócenia terminu do złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania na 1996 r. Naczelny Sąd...
z wniosku strony o przywrócenie terminu do złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się opodatkowania w 1996 r. w formie zryczałtowanej od przychodów ewidencjonowanych...

I SA/Gd 1144/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1997-12-19

., We wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania obecny pełnomocnik skarżącej podniósł, iż przyczyną uchybienia terminu była choroba skarżącej, która spowodowała...
o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania., Należy zauważyć, iż w sytuacji, gdy strona prawidłowo jest reprezentowana przez pełnomocnika, a zwłaszcza nie można stwierdzić...

III SA 917/96 - Wyrok NSA z 1997-08-13

w tym przepisie jest terminem przywracalnym, to o przywrócenie terminu w trybie art. 58 Kpa musiałaby wystąpić strona, co w sprawie niniejszej nie miało miejsca., Skoro Urząd...
decyzja była w istocie decyzją podjętą w trybie art. 175 par. 1 Kpa i że został w sposób domniemany przywrócony termin określony w tym przepisie., Należy dodać...

III RN 38/97 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1997-09-03

postanowienia z dnia 6 września 1996 r. o odrzuceniu skargi skierował do tego Sądu wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego w dniu 7 listopada 1996 r...
., na dowód czego przedłożył kopertę nadania listu poleconego znajdującą się w aktach sądowych., W myśl art. 57 par. 5 Kpa termin uważa się za zachowany...

V SA 2710/96 - Postanowienie NSA z 1997-08-08

ponadto wyjaśnił, że w zaistniałej sytuacji skarżący może w ciągu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia zwrócić się do Prezesa Głównego Urzędu Ceł o przywrócenie terminu...
1   Następne >   +2   4