Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Ka 1346/95 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1996-07-10

przedsiębiorstwa państwowego wstępuje we wszystkie jego prawa i obowiązki, a więc jest również stroną w postępowaniu o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania...
'W.' Spółka Akcyjna w B.B. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego w B.B. z 28.11.1994 r. ustalającej kwotę zobowiązania podatkowego...

OPK 19/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-10-14

/ nie mają zastosowania przepisy kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące przywrócenia terminu /art. 58-60/. Naczelny Sąd Administracyjny z udziałem prokuratora...
możliwości przywrócenia terminu?, podjął następującą uchwałę: Decyzją z dnia 31 stycznia 1996 r., wydaną z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy po rozpatrzeniu wniosku...

III RN 27/96 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1996-11-13

odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (...) od postanowienia...
. (...) odmawiające skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego w C. z dnia 13 października 1993 r., w sprawie utraty prawa...

SA/Ł 2665/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1996-11-27

Naczelny Sąd Administracyjny nie jest właściwy do rozpatrywania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania; właściwy jest wyłącznie administracyjny organ...
uzyskania wpływów z niesłusznie naliczonego podatku. Wniósł również alternatywnie o przywrócenie terminu do złożenia odwołania., Na żądanie sądu skarżący przedstawił dowód...

SA/Ł 1071/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1996-04-24

. 50 ze zm./ jest terminem prawa materialnego. oddala skargę w przedmiocie przywrócenie terminu do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-1. Pismem z 16.11.1994 r. W.N....
zwrócił się do Urzędu Skarbowego w P. o przywrócenie terminu do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-1. Podał, że w okresie od 1985 r. do 10.1.1991 r. prowadził wspólnie...

I SA/Gd 1344/96 - Postanowienie NSA oz. w Gdańsku z 1996-11-29

, które otrzymał w dniu 31 października 1996 r., W tej sytuacji wniosek o przywrócenie terminu złożony w Sądzie w dniu 8 listopada 1996 r. należało uznać za wniesiony...
postanawia odrzucić wniosek. Z oświadczenia skarżącego wynika, iż o uchybieniu terminu do uiszczenia wpisu sądowego dowiedział się z postanowienia o odrzuceniu skargi...

SA/Bk 885/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-11-07

, a organ podatkowy odmawia zwrotu 'nadpłaty'. Zarzuciły nie przywrócenie terminu do złożenia wniosku, co ich zdaniem organy administracyjne powinny poczynić z urzędu...
., W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w B., wnosił o jej oddalenie jako bezzasadnej wykazując oparcie decyzji na przepisach prawa. Co do zarzutu nie przywrócenia terminu...

OPS 1/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1996-05-27

Prokuratury Apelacyjnej delegowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości, w sprawie z wniosku Wiesława G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Prezesa...
. W razie odpowiedzi negatywnej na pytanie pierwsze - czy w sprawie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi stosuje się także przepisy art. 58-60 kodeksu...

SA/Ka 2074/95 - Postanowienie NSA oz. w Katowicach z 1996-02-28

mu takie znaczenie, jakie ma w języku potocznym. postanawia odmówić skarżącemu przywrócenia terminu do złożenia skargi. W przypadku nieobecności adresata w mieszkaniu dopuszczalne...

III SA 166/95 - Wyrok NSA z 1996-06-05

o odwołanie o przywrócenie terminu do jego wniesienia ani uprawdopodobnić przyczyny uchybienia terminu. ...
1   Następne >   +2   4