Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OZ 449/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-12

1) Jednoczesne złożenie zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi oraz wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków skargi, nie powinno prowadzić...
do odrzucenia tego wniosku na podstawie art. 88 p.p.s.a., jako niedopuszczalnego., 2) W takim przypadku wniosek o przywrócenie terminu podlega rozpoznaniu po uprawomocnieniu...

II SA/Po 983/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-09-18

niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi D. K. na decyzję Samorządowego Kolegium...
Odwoławczego z dnia [...] września 2016r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu prawa jazdy postanawia 1. przywrócić termin do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu...

IV SA/Wa 3737/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-31

niejawnym sprawy z wniosku K. B. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2014 r...
o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję z dnia [...] lipca 2014 r., dołączając do wniosku skargę. Jak stwierdziła skarżąca, postanowienie z dnia 13...

I OZ 1382/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-21

przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi w sprawie ze skargi M. M. na decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia [...] września 2016 r...
Sądowi Administracyjnemu w Krakowie. Postanowieniem z dnia 29 maja 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odmówił M.M. przywrócenia terminu do złożenia wniosku...

II GZ 295/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-26

odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej oraz odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia...
. U. z, 2016 r. poz. 718 ze zm.; dalej: p.p.s.a.), w pkt 1. odrzucił wniosek [A.] Sp. z o.o. w W. (dalej: Spółka) o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie...

I SA/Sz 459/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-09-15

września 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku [...] Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu...
a w i a odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Postanowieniem z dnia [...] r. o sygn. akt I SA/Sz 459/17, Wojewódzki Sąd...

I OSK 1992/15 - Wyrok NSA z 2017-07-26

z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od H. P. na rzecz Ministra...
odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:, Wojewoda Śląski decyzją z dnia [...] kwietnia...

II SA/Bd 589/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-06-08

wniosku A. G. o przywrócenie terminu do uzupełnienia wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od zażalenia w sprawie ze skargi A. G. na decyzję Dyrektora Izby...
poza kasynem gry postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu. P. z dnia [...] kwietnia 2016 r. A. G. reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika wniósł...

II SA/Wa 623/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-08

niejawnym wniosku J. D. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu...
. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej postanawia: - odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku...

II SA/Kr 1615/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-11

: [....] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu skargę oddala Prezydent Miasta [...] decyzją nr [...] z dnia 14.04.2016 r. ustalił na wniosek W. S. warunki zabudowy dla zamierzenia...
prośby o przywrócenie terminu, o czym organ I instancji jej nie pouczył, a ona nie ma wykształcenia prawniczego., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] postanowieniem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100