Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 1284/84 - Wyrok NSA z 1984-11-23

1. Jeżeli strona nie wycofa skutecznie odwołania, nie jest dopuszczalne pozostawienie bez rozpoznania przez organ odwoławczy jej wniosku w sprawie przywrócenia terminu...
, należącej do Witolda K. , Odwołanie od tej decyzji wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego złożenia wniósł Aleksander K. w dniu 12 maja 1984 r., domagając...

III SA 815/84 - Postanowienie NSA z 1984-08-28

, nie daje podstaw do przywrócenia terminu do wniesienia skargi na zasadzie art. 168 par. 1 Kpc /art. 204 par. 2 Kpa/., 2. Jakkolwiek art. 135 ust. 4 ustawy z dnia 24...
Tłuszczowego w G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi i na podstawie art. 204 par. 1 Kpa odrzucił skargę Zakładów na decyzję Ministra - Kierownika Urzędu Ochrony...

SA/Kr 691/84 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1984-10-10

zwolnienia od podatków., Postanowieniem z tego samego dnia odmówiono wspólnikom przywrócenia terminu do zgłoszenia obowiązku podatkowego na 1982 r., W odwołaniu złożonym...
działalności zarobkowej. W pismach zaś składanych w sprawie przywrócenia im terminu do zgłoszenia obowiązku podatkowego na 1982 r. twierdzili, że przed dniem 7 lipca 1982 r...

I SA 1545/83 - Wyrok NSA z 1984-02-22

. , Po przywróceniu terminu do wniesienia skargi, Alicja W. zaskarżyła decyzję organu II instancji do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ponawiając wcześniejsze zarzuty...

I SA 1625/83 - Wyrok NSA z 1984-08-30

własność Stanisława i Danuty małżonków M. Termin rozbiórki ustalono do dnia 15 maja 1983 r. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że domek letniskowy wzniesiono na terenach...
sierpnia 1983 r. zaskarżoną decyzję utrzymał w mocy, odraczając jedynie termin wykonania rozbiórki do dnia 30 czerwca 1984 r. , Na powyższą decyzję wniósł skargę do Naczelnego...

SA/Wr 73/84 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-03-13

W. a punktem granicznym nr 5, gdyż nie zapewnia ona swobodnego przejazdu, i żąda przywrócenia drogi użytkowej przez 10 lat, zgodnie z mapą z 1973 r., oznaczonej linią przerywaną...
rozgraniczeniowa, ponieważ o jej terminie nie byli powiadomieni wszyscy zainteresowani. Podano, że mapa z 1973 r., na której jest zaznaczony przejazd przez działkę nr 61...

SA/Ka 737/83 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1984-02-09

odwoławczej komisji za pośrednictwem okręgowej komisji w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji'. Abstrahując od zawartych w tym przepisie niekonsekwencji, wynikających...
w środowisku, w obiektach i urządzeniach położnych na terenach górniczych, przez prowadzenie odpowiedniej profilaktyki w terminie technicznie możliwym i gospodarczo...