Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 54/94 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1994-10-05

, jako spóźnioną na podstawie art. 204 par. 1 Kpa., W nawiązaniu do skargi strona skarżąca złożyła w dniu 27 października 1993 r. wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...
, ponowiony w dniu 29 marca 1994 r., Postanowieniem z dnia 26 maja 1994 r. Naczelny Sąd Administracyjny-Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu odmówił przywrócenia terminu...

III ARN 59/93 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1994-01-07

Zgodnie ze znajdującym odpowiednie zastosowanie przepisem art. 168 par. 1 Kpc jedynie postanowienie o przywrócenie terminu może być wydane na posiedzeniu niejawnym...
., Nie dotyczy to natomiast postanowienia o oddaleniu wniosku o przywrócenie terminu, do którego znajduje zastosowanie ogólna norma art. 148 par. 1 Kpc. Sąd Najwyższy...

SA/Wr 1801/94 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1994-11-09

sprawie należałoby podjąć. postanawia oddalić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Nie było w sprawie sporne, że skarżący nie zasięgał informacji...
skarżący nie może skutecznie twierdzić, że nieznajomość tych terminów może stanowić okoliczność uzasadniającą przywrócenie terminu. ...

SA/Ka 1230/94 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1994-11-24

1. Instytucja przywrócenia terminu przewidziana w art. 58 i art. 59 Kpa jest instytucją prawa procesowego. Na podstawie tych przepisów mogą być przywracane terminy...
przewidziane przepisami należącymi do prawa procesowego a nie prawa materialnego. Instytucja przywrócenia uchybionego terminu ma bowiem na celu usunięcie ujemnych następstw...

SA/Wr 1766/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-03-11

1993 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia oświadczenia o wykorzystaniu na cele mieszkaniowe dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu. Wskazując na treść...
., zaś wniosek o przywrócenie terminu do złożenia oświadczenia wpłynął do Urzędu Skarbowego w B. w dniu 8 marca 1993 r. Jednakże termin z art. 28 ust. 2 ustawy o podatku...

SA/Kr 943/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-08-03

z wymaganiami ustawy o VAT. Ponieważ podatek został już naliczony, złożył odwołanie prosząc o przywrócenie terminu do złożenia oświadczenia o wyborze zwolnienia...
, skarżący wnosi o uchylenie decyzji Izby Skarbowej i przywrócenie terminu do złożenia oświadczenia. Skarżący zarzuca decyzji Izby Skarbowej również niezgodność z art. 27 ust. 4...

SA/Wr 1361/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-11-29

podatnikom przywrócenia terminu do złożenia oświadczenia o skorzystaniu ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT., W odwołaniu od decyzji Urzędu Skarbowego podatnicy zarzucili...
te powinny przemawiać za przywróceniem uchybionego terminu i odstąpieniem od naliczenia podatku w trybie określonym w art. 27 ust. 5 ustawy. Podnieśli też, że zapłata...

SA/Kr 942/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-08-03

został już naliczony, złożył odwołanie, prosząc o przywrócenie terminu do złożenia oświadczenia o wyborze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług VAT-6...
oświadczenia, o którym mowa, skarżący wnosi o uchylenie decyzji Izby Skarbowej i przywrócenie terminu do złożenia tego oświadczenia. Tomasz W. zarzuca decyzji Izby Skarbowej...

SA/Lu 176/94 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1994-10-20

do przywrócenia terminu na wniosek skarżącej, zaś argumentacja zaskarżonej decyzji narusza zasady wyrażone w art. 7 i art. 8 Kpa., W odpowiedzi na skargę Izba Skarbowa wniosła...
określonych warunków mogą być przywrócone i strona odzyskuje prawo do podjęcia czynności proceduralnych, natomiast terminy prawa podatkowego mogą być przywracane, o ile...

III SA 468/94 - Wyrok NSA z 1994-12-07

ostatnio powołanej ustawy., Mirosława S. odwołała się od tej decyzji, prosząc jednocześnie o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Jej zdaniem, organ I instancji przyjął...
z dnia 21 stycznia 1988 r. /III AZP 16/87 - OSNCP 1989 nr 6 poz. 95/., Dnia 21 marca 1994 r. Izba Skarbowa w W., po przywróceniu terminu do wniesienia odwołania...
1   Następne >   3