Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 997/91 - Postanowienie NSA z 1991-12-10

Jeżeli wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu administracji państwowej I instancji został mylnie skierowany do Naczelnego Sądu...
przekazać wniosek do rozpoznania Prezesowi Głównego Urzędu Ceł sprawy w przedmiocie o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora Urzędu Celnego w P...

II SA 340/91 - Wyrok NSA z 1991-05-14

Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1991 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania od decyzji rozwiązującej stosunek pracy z pracownikiem...
G. zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o przywrócenie terminu do złożenia odwołania, o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenie do pracy...

III SA 486/91 - Wyrok NSA z 1991-08-29

na przywóz oraz wprowadzenia stawki celnej ryczałtowej /Dz.U. 1990 nr 1 poz. 6/ nie przewiduje możliwości przedłużenia ani przywrócenia tego sześciomiesięcznego terminu...
. wystąpił do Głównego Urzędu Ceł o przywrócenie mu terminu do dokonania odprawy mienia przesiedlenia; Główny Urząd Ceł przekazał wniosek według właściwości do organu I instancji...

II SA 332/91 - Postanowienie NSA z 1991-04-26

wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego i spowodowanie rozpatrzenia jego sprawy przez Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów., Przywrócenie terminu...
do wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego jest dopuszczalne jeżeli strona uprawdopodobni, że uchybienie terminu nastąpiło bez jej winy, z przyczyn...

II SA 872/91 - Wyrok NSA z 1991-11-15

Sądu Administracyjnego. Dlatego właśnie, wnosząc w spóźnionym terminie skargę do sądu, wniosła równocześnie o przywrócenie jej terminu, czego Sąd dokonał postanowieniem...
30-dniowego terminu do jej wniesienia nie mógł być uwzględniony, skoro Sąd postanowieniem z dnia 8 października 1991 r. termin ten przywrócił. Warto...

IV SA 682/91 - Wyrok NSA z 1991-10-21

, na terenie położonym w W. przy ul. G. pomiędzy budynkami nr 7 a 9/11, w terminie do dnia 31 marca 1991 r. W uzasadnieniu decyzji wyjaśniono, że teren został ogrodzony w celu...
, a poprzednio mieściło się tylko 15-20. Postawienie siatki wzdłuż chodnika przywróciło jego funkcję, podczas gdy poprzednio samochody wjeżdżały na chodnik., W odpowiedzi na skargę...