Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Sz 1015/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-10-26

niejawnym wniosku J. W. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku oraz wniosku o przywrócenie...
[...] r. nr [...] w przedmiocie przyznania pomocy pieniężnej postanawia: 1) przywrócić termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie...

II OZ 1622/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-11

o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi W. S. i Z. S. na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego...
kwietnia 2017 r., sygn. akt VII SA/Wa 511/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniosek W. S. i Z. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej...

I OZ 146/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-21

oddalenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi w sprawie ze skargi M. M. na decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia...
. M. wniósł o przywrócenie terminu do złożenia skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] września 2016 r. Ponadto w przypadku uznania, że termin do złożenia...

II SA/Sz 463/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-07-12

[...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania I. uchyla zaskarżone postanowienie, II. zasądza...
., W dniu 20 marca 2017 r. A. A. nadała w urzędzie pocztowym odwołanie od decyzji Burmistrza D. z dnia [...] r., nr [...] wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia...

II OZ 988/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-19

1015/17 w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi J. W. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] lipca 2017 r...
., sygn. akt II SA/Sz 1015/17, odmówił skarżącemu J. W. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku...

III SA/Wa 2438/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-20

Odwoławczego w S. z dnia [...] maja 2017 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. oddala skargę UZASADNIENIE., Postanowieniem...
z [...] maja 2017 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S. (dalej Kolegium) odmówiło B. i K. K. (dalej skarżący lub strony) przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji...

III SA/Gl 348/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-01-09

. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z [...] r., nr: [...] Dyrektor Izby...
Celnej w Katowicach, po rozpatrzeniu zażalenia M. E., na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w C. z [...]r., ozn: [...] odmawiające przywrócenia terminu do złożenia...

IV SA/Wa 398/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-07

[...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę Główny Inspektor Ochrony Środowiska postanowieniem...
z dnia [...] listopada 2017 r. wydanym na podstawie art. 59 § 1 i 2 k.p.a. i art. 16 k.p.a., odmówił przywrócenia terminu do złożenia odwołania od decyzji L. [...] Inspektora...

II SA/Wr 123/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-07-17

. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia [...] grudnia 2017 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia oddala skargę w całości...
[...].10.2017 r. strona zwróciła się z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z [...].07.2017 r. Wyjaśniła, że o uchybieniu tego terminu...

VII SA/Wa 2913/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-09

[...] z dnia [...] października 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu oddala skargę Postanowieniem z [...] października 2017 r. Nr[...], znak:[...], Wojewoda...
. o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od decyzji Starosty [...] z [...] czerwca 2017 r. Nr[...], znak:[...], zezwalającej na realizację inwestycji drogowej odmówił...
1   Następne >   +2   +5   +10   100