Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

III SA/Lu 331/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-12-16

Gminy - w zakresie przywrócenia terminu do złożenia skargi kasacyjnej postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej. Pismem z dnia 11 grudnia 2009 r...
. pełnomocnik skarżącego K. G., adw. A. L. złożył wniosek w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

II SA/Bd 1405/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-06-24

. na posiedzeniu niejawnym wniosku Burmistrza Miasta i Gminy [...] o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi Burmistrza Miasta i Gminy...
zespołu szkół postanawia przywrócić termin. Wyrokiem z dnia 10 lutego 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Burmistrza Miasta i Gminy...

I OZ 716/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-07

Gminy Andrychów o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi Gminy Andrychów na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 5...
III SA/Kr 217/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił wniosek Gminy Andrychów o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi...

II SA/Bd 969/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-10-08

niejawnym wniosku Gminy Cekcyn o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi Gminy Cekcyn na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody...
służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy postanawia odmówić przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi. Gmina...

II SA/Gl 681/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-30

i odprowadzania ścieków w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi postanawia: oddalić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...
Przy nadesłanej do Sądu skardze na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...], pełnomocnik Gminy S. wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia skargi ze względu na fakt...

II SA/Wa 1565/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-11

niejawnym wniosku Rady Gminy P. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych zażalenia z dnia 14 października 2009 r. na zarządzenie z dnia 7 października 2009...
formalnych przedmiotowego zażalenia., W dniu 4 grudnia 2009 r. Rada Gminy P. wniosła zażalenie na powyższe postanowienie Sądu wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu...

III SA/Gl 1390/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-09-19

publicznych ( stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy M. dotyczącej wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej ) w zakresie wniosku o przywrócenie terminu...
do wniesienia skargi postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. W dniu [...] ( data stempla pocztowego ) Rada Gminy M. za pośrednictwem...

IV SA/Po 646/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-01-22

niejawnym wniosku pełnomocnika Z. M. o przywrócenie terminu do uzupełnienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi Z. M. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia...
[...] maja 2018 r., nr [...] w przedmiocie powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w M. p o s t a n a w i a odmówić przywrócenia terminu...

II SA/Sz 702/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-09-16

Gminy Łobez o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 czerwca 2010 r. nr NK.4.AS.0911-51/10...
miasta Łobez, obszar 'Osiedle Leśne' p o s t a n a w i a: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi Postanowieniem z dnia [...] r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II OZ 443/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-09

postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i przywrócić termin do wniesienia skargi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2014 r...
., sygn. akt II Sa/Wa 538/14, odmówił E. Z. przywrócenia terminu do wniesienia skargi na uchwałę Rady Gminy W. z dnia [...] lutego 2014 r., nr [...], w przedmiocie...
1   Następne >   +2   +5   +10   38