Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kombatanci X

II OZ 1262/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-01

wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] września 2007 r., zn...
we Wrocławiu odrzucił wniosek E. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] września...

II SA/Łd 1439/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-03-29

., a więc z uchybieniem terminu do jego złożenia. Wobec tego, iż strona nie wystąpiła z prośbą o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy...
Kierownik Urzędu orzekł, jak w postanowieniu., Pismem z dnia 25 października 2010r. H. G. wniosła o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy...

II OZ 280/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-17

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 12 stycznia 2006 r., sygn. akt II SA/Lu 496/04 o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej...
z dnia 19 listopada 2004 r., sygn. akt II SA/Lu 496/04 2) uchylić zaskarżone postanowienie z dnia 12 stycznia 2006 r. odrzucające wniosek o przywrócenie terminu...

II SA/Rz 449/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-11-07

. na postanowienie Kierownika Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] listopada 2000 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku...
21 sierpnia 2000roku S. S. zwróciła się o ponowne rozpatrzenie sprawy i przywrócenie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W uzasadnieniu podała...

II SA/Go 663/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-13

Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o wznowienie postępowania...
sprawy z dnia 16 kwietnia 2013r. strona podniosła, że nie zgadza się z treścią zapadłego postanowienia. Jednocześnie wniosła o przywrócenie terminu do złożenia skargi...

II OZ 1167/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-07

uzasadnienia wyroku. Drugim pismem z tej daty skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. We wniosku...
o przywrócenie terminu skarżący podał, że nie wystąpił w terminie o sporządzenie uzasadnienia, ponieważ zawiadomienie o mającej się odbyć rozprawie, na którą stawiennictwo...

II OZ 30/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-03

o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 2 kwietnia 2004r. o oddaleniu skargi J. Ł. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów...
października 2004r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie odrzucił wniosek J. Ł. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku...

II SA/Lu 420/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-12-17

Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...]., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów...
administracyjnego (Dz. U. z, 2020 r., poz. 256, dalej: 'k.p.a.'), odmówił przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji z dnia...

II SA/Lu 523/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-10-17

. na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...]r., Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku...
postanowienie własne z dnia [...] o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną z dnia [...] o odmowie...

IV SA/Wr 490/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-10-26

. na postanowienie Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie...
. 127 § 3 w zw. z art. 129 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) odmówił S. P. przywrócenia terminu do złożenia wniosku...
1   Następne >   +2   +5   +10   40