Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Skarżony
  • Symbol

I OZ 1494/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-29

o przywrócenie terminu do sporządzenia uzasadnienia wyroku z dnia 8 grudnia 2015 r., sygn. akt II SA/Rz 585/15 w sprawie ze skargi J.R. na postanowienie Podkarpackiego...
września 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie odrzucił wniosek J.R. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku...

III SA/Lu 515/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-04-29

na sprzedaż napojów alkoholowych, w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego w Lublinie z dnia 13 marca 2008 r. (sygn. akt III SA/Lu 515/07) postanawia: przywrócić termin do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku...

III SA/Lu 514/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-04-29

na sprzedaż napojów alkoholowych, w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego w Lublinie z dnia 13 marca 2008 r. (sygn. akt III SA/Lu 514/07) postanawia: przywrócić termin do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku...

III SA/Lu 513/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-04-29

na sprzedaż napojów alkoholowych - w zakresie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie...
z dnia 13 marca 2008 r. sygn. akt III SA/Lu 513/07 postanawia: przywrócić termin do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Pismem z dnia 7 września...

I SA/Kr 1590/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-12-29

roku na posiedzeniu niejawnym wniosku J. S. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi J. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej...
z dnia 18 września 2008 roku Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. postanawia : - odmówić przywrócenia terminu - Wyrokiem z dnia 27...

IV SA/Wr 45/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-13

rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego postanawia: umorzyć postępowanie wszczęte wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia...
korzystania z urlopu wychowawczego., Pismem z dnia 26 maja 2014 r. skarżąca zwróciła się do Sądu z prośbą o przywrócenie terminu do sporządzenia uzasadnienia wyroku...

VIII SA/Wa 408/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-11

do pobierania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego postanawia : odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku Wyrokiem z dnia...
organu., Następnie wnioskiem z 16 maja 2018 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) Skarżący wniósł o przywrócenie terminu do sporządzenia uzasadnienia ww. wyroku...

II SA/Łd 487/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-09-26

września 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. Z. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku wydanego w sprawie ze skargi K...
. Z. na decyzję Prokuratora Okręgowego w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia...

II GZ 230/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-11

o przywrócenie terminu bez rozpoznania w sprawie ze skargi A. W. na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia [...] lipca 2011 r...
/Ke 474/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w K. pozostawił bez rozpoznania wniosek J. W. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku...

VI SA/Wa 1712/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-20

niejawnym sprawy z wniosku J. S. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12...
cofnięcia pozwolenia na broń palną bojową i myśliwską postanawia: odmówić skarżącemu przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego...
1   Następne >   +2   +5   +10   51