Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 619/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-23

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi P. S. na uchwałę Rady Miejskiej w Mikstacie nr XXXV/234/2014 z dnia 19 września 2014 r. w przedmiocie zgody...
2015 r., sygn. akt IV SA/Po 101/15, odrzucił wniosek P. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi., W uzasadnieniu Sąd wskazał, że skarżąca pismem z dnia 9 stycznia...

I OSK 1992/15 - Wyrok NSA z 2017-07-26

z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od H. P. na rzecz Ministra...
odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:, Wojewoda Śląski decyzją z dnia [...] kwietnia...

I SA/Wa 3036/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-16

. na postanowienie Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Zaskarżonym...
postanowieniem z dnia [...] września 2014r. nr [...] Minister Skarbu Państwa odmówił H. P. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wojewody [...] z dnia...

II SA/Sz 463/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-07-12

[...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania I. uchyla zaskarżone postanowienie, II. zasądza...
., W dniu 20 marca 2017 r. A. A. nadała w urzędzie pocztowym odwołanie od decyzji Burmistrza D. z dnia [...] r., nr [...] wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia...

II SA/Sz 595/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-11-19

. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę...
lutego 2015 r. (złożonym w organie I instancji 19 lutego 2015 r.) J.W. zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia...

I SA/Wa 260/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-09

w W. z dnia [...] grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. decyzją z dnia [...] lipca 2001...
o przywrócenie terminu do jego wniesienia złożyły A. S., B. S., K. K., A. R., M. P. oraz S. S., Postanowieniem z dnia [...] września 2006 r. nr [...] Kolegium odmówiło przywrócenia...

IV SA/Po 101/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-21

niejawnym wniosku P.S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi P.S. na uchwałę Rady Miejskiej w M. nr [...] z dnia [...] września 2014 r...
zasad sprzedaży udziałów w nieruchomości., Następnie pismem z dnia [...] stycznia 2015 r. skarżąca sprostowała swoje twierdzenie zawarte we wniosku o przywrócenie terminu...

I SA/Wa 839/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-13

w [...] z dnia [...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem (błędnie...
zatytułowanym 'orzeczenie') z dnia [...] października 2013 r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] odmówiło przywrócenia terminu do złożenia przez G.S. wniosku...

II SA/Łd 1921/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-10-14

J. T. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę...
. - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. postanowieniem z dnia [...] , Nr [...] odmówiło przywrócenia J. T. terminu do wniesienia odwołania od decyzji Przewodniczącego Zarządu...

II SA/Kr 602/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-07

w N. z dnia 18 lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu postanawia: odrzucić skargę. Decyzją Wójta Gminy C. z dnia 4 listopada 2009 r., znak...
, którzy następnie, w pismem z [....] 2010 r. wnieśli o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności., Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N. z 18 lutego 2010 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100