Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bezrobocie X

I OZ 2052/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-13

wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi B.D. na decyzję Wojewody Śląskiego z dnia [...] w przedmiocie zwrotu nienależnego świadczenia...
o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie z jej skargi na decyzję Wojewody Śląskiego z dnia [...] w przedmiocie zwrotu nienależnego świadczenia., W uzasadnieniu Sąd...

II SA/Wa 1109/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-15

[...] z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Wojewoda [...], na podstawie art. 58 i art...
. wydał postanowienie nr [...], którym odmówił M.G. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta [...] nr [...] z dnia [...] sierpnia 2014 r...

II SA/Wa 2257/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-13

., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie Prezydent [...] decyzją nr [...] z [...].12.2020 r. orzekł o uznaniu A. K...
dalej: 'ustawą o COVID-19', wyznaczył stronie termin 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, na złożenie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania...

IV SA/Gl 1199/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-09-02

. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie statutu bezrobotnego uchyla zaskarżoną decyzję. Wojewoda [...] postanowieniem z dnia 13...
sierpnia 2013 r. nr [...], działając na podstawie art. 134 w związku z art. 129 § 2 k.p.a. oraz art. 58 i 59 odmówił M.K. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...

II SA/Sz 429/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-11-06

M. M. na postanowienie Wojewody z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę . Wojewoda postanowieniem z dnia...
), po rozpatrzeniu wniosku M. M. , odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Starosty z dnia [...] r. w przedmiocie odmowy uznania za osobę bezrobotną...

IV SA/Wr 46/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-16

., Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru bezrobotnych oddala skargę Wojewoda D. postanowieniem z dnia [...]r...
., Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru bezrobotnych 'jako bezzasadny' - utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie...

IV SA/Gl 1063/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-04-09

kończył się w dniu 10 lutego 2011 r., a odwołanie zostało wniesione dopiero w dniu 14 lutego 2011 r., co więcej strona nie wystąpiła z wnioskiem o przywrócenie terminu...
przedwcześnie uznał, iż F.T. nie wystąpił z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, bowiem w piśmie z dnia 14 i 15 lutego 2010 r. podniósł...

III SA/Kr 13/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-07-22

. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania I. uchyla zaskarżone postanowienie, II. przyznaje od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu...
terminu do wniesienia odwołania., Wojewoda postanowieniem z 7 listopada, 2014 r. nr [...] na podstawie art. 58 § 1 i 2 oraz art. 59 § 2 K.p.a., odmówił A. B. przywrócenia...

II SA/Rz 983/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-10-23

. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania -skargę oddala- Przedmiotem kontroli Sądu jest postanowienie Wojewody (dalej: 'organ...
odwoławczy' lub 'organ II instancji') z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] odmawiające H.P. (dalej: 'skarżącej') przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta...

IV SA/Wr 77/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-24

Wojewody D. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddalono skargę w całości. Decyzją z dnia 22 kwietnia 2015 r...
równocześnie wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania., W dniu 12 grudnia 2016r. Wojewoda D. (zwany dalej organem II instancji), powołując się na przepis art. 58...
1   Następne >   +2   +5   +10   49