Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Wa 2269/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-24

Wyższej Szkoły [...] w K. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi Wyższej Szkoły [...] w K. na decyzję Ministra Nauki...
- przywrócić termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia [...] sierpnia 2012 r...

II SA/Wa 623/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-08

niejawnym wniosku J. D. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu...
. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej postanawia: - odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku...

I OZ 807/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-27

2269/12 o przywróceniu terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi Wyższej Szkoły Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach na decyzję...
termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi Wyższej Szkoły Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach na decyzję Ministra Nauki...

II SA/Wa 623/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-22

niejawnym wniosku J. D. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 września...
2016 r. sygn. akt II SA/Wa 623/16 oraz wniosku J. D. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia...

III SA/Lu 294/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2021-01-20

skarżącej z dnia 8 czerwca 2020 r. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie...
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 18 grudnia 2019 r. sygn. akt III SA/Lu 294/19 o odrzuceniu skargi postanawia: odmówić przywrócenia terminu do uzupełnienia...

I OSK 961/09 - Wyrok NSA z 2010-01-06

rozpatrzenie sprawy. Przedmiotowe pismo nie zawierało wniosku o przywrócenie terminu do jego złożenia. Skarżąca wskazała w nim jedynie przyczynę uchybienia terminowi do złożenia...
, oraz nie zawierał wniosku o przywrócenie terminu. Przywrócenie terminu do dokonania określonej czynności procesowej w trybie art. 58 kpa może nastąpić jedynie na wyraźną prośbę...

III SA/Lu 975/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-05

. na postanowienie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów i Doktorantów [...] z dnia [...] września 2014 r. sygn. akt [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...
do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania dyscyplinarnego I. uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie...

IV SA/Wr 107/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-06-14

A. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Decyzją z dnia...
, dla których strona w odwołaniu od decyzji złożyła wyjaśnienia dotyczące niemożności odebrania przesyłki w urzędzie pocztowym, a przyjęło, że nie wniosła prośby o przywrócenie terminu...

II SA/Wa 2269/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-10

Wyższej Szkoły [...] w K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi Wyższej Szkoły [...] w K. na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia [...] września...
2012 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku '[...]' postanawia - odmówić przywrócenia terminu do wniesienia...

I OZ 49/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-29

o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi M. S. na decyzję [...] Kuratora Oświaty z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie...
na nieuiszczenie wpisu od skargi., Pismem z dnia 13 października 2014 r. pełnomocnik skarżącego wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100