Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 658 Bezczynność X

III SAB/Gd 58/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-05-09

postanawia: przywrócić termin do wniesienia zażalenia. Postanowieniem z dnia 4 lutego 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy...
przez referendarza sądowego. Wyznaczony z urzędu pełnomocnik wystąpił następnie do Sądu z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie...

I OSK 1716/13 - Wyrok NSA z 2013-11-26

w przedmiocie rozpatrzenia odwołania i wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania 1. uchyla zaskarżony wyrok w pkt. 2. i w tym zakresie sprawę przekazuje...
skargi T. G. na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania w pkt 1 zobowiązał Ministra...

I SAB/Sz 3/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-03-26

. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. S. o przywrócenie terminu do złożenia skargi na bezczynność Gminy Miasta [...] w przedmiocie korekty informacji PIT-8C p o s t a n...
a w i a odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na bezczynność Skarżący S. S. w dniu [...] r. zwrócił się do Prezydenta Miasta z żądaniem wznowienia postępowania...

III SAB/Gd 52/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-01-18

bezpieczeństwa w komunikacji postanawia: przywrócić skarżącemu termin do wniesienia skargi kasacyjnej. Postanowieniem z dnia 8 października 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
, ponieważ właściwym środkiem odwoławczym od postanowienia o odrzuceniu skargi była skarga kasacyjna., Skarżący wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej...

IV SAB/Po 36/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-07-24

wniosku o przywrócenie terminu w sprawie ze skargi [...] na bezczynność Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie utwardzenia działki p...
o s t a n a w i a przywrócić termin do wniesienia zażalenia Wyrokiem z dnia 10 sierpnia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w sprawy...

I SAB/Łd 15/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-02-01

roku na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi A. S. na bezczynność Wójta Gminy S. w przedmiocie...
wniosku o umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2015 i 2016 rok postanawia: odmówić przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi. A. S...

II SAB/Wa 1022/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-14

wniosek z 1 marca 2016 r. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Wyrokiem z 10 listopada 2015 r. sygn. akt II SAB/Wa 1022/14...
z [...] czerwca 2014 r. o wznowienie postępowania., Pismem z 15 grudnia 2015 r., skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie...

II SAB/Go 177/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-03-18

. na posiedzeniu niejawnym wniosku J.C. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi J.C. na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy...
Społecznej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. W dniu 5 sierpnia 2019...

II SAB/Wa 149/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-08

w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania 1. stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 2. wymierza...
. nr [...], ewentualnie na bezczynność dotyczącą nierozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia powyższego odwołania. Skarżący wniósł ponadto o wymierzenie organowi...

II SAB/Bd 54/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-11-30

niejawnym wniosku M. R. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi M. R. na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie wznowienia...
postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na rozbudowę z nadbudową budynku postanawia przywrócić termin. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy postanowieniem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100