Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Obywatelstwo X

II OZ 800/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-29

., sygn. akt IV SA/Wa 810/09 odmówił przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi Z. T. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia...
nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócić termin. We wniosku o przywrócenie terminu należy uprawdopodobnić...

IV SA/Wa 1414/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-16

. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. T. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 lutego 2010 r...
postanawia: przywrócić termin do wniesienia zażalenia Postanowieniem z dnia 10 lutego 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił zażalenie J. T...

II OZ 938/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-10

przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi H. I. na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców z dnia...
w Warszawie odmówił H. I. przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców z dnia [...] w przedmiocie...

II OZ 937/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-10

przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi H. I. na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców z dnia...
w Warszawie odmówił H. I. przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców z dnia [...] w przedmiocie...

II OSK 1469/10 - Wyrok NSA z 2011-06-02

że odwołanie od decyzji organu pierwszej instancji zostało złożone po upływie ustawowego terminu i strona nie wniosła o jego przywrócenie. W tej sytuacji z urzędu...
wniesienia odwołania, uznając, że zostało wniesione w terminie, faktycznie przywrócił termin do jego wniesienia bez wyraźnej inicjatywy zainteresowanego w tym względzie...

IV SA/Wa 688/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-13

czynności celem nabycia uprawnienia materialnoprawnego. Stąd też nie znajduje do niego zastosowania instytucja przywrócenia terminu (por. np. A. Wróbel, Komentarz...
wnioskodawczym nie spełnia przestanki art. 16 ust. 1 pkt 4. Do akt sprawy załączyła dyplom ukończenia w 1974 r. [...] Instytutu Technologicznego. Tym samym termin...

II OSK 961/15 - Wyrok NSA z 2017-01-24

[...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia obywatelstwa polskiego oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem z 13 stycznia 2015 r. Wojewódzki Sąd...
Administracyjny w Warszawie oddalił skargę A. V. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych z [...] lipca 2014 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia obywatelstwa polskiego., Wyrok...

IV SA/Wa 1770/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-13

Wewnętrznych z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia obywatelstwa polskiego oddala skargę Przedmiotem zaskarżenia jest decyzja Ministra Spraw...
z [...] czerwca 2014 r., nr [...], odmawiającej przywrócenia obywatelstwa polskiego obywatelce [...] pani A.V. (w polskich dokumentach [...]), nazwisko rodowe S., ur...

II OSK 644/18 - Wyrok NSA z 2020-01-24

zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym., W. L. w dniu [...] listopada 2016 r. wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o przywrócenie...
Głównego Policji i Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o udzielenie informacji czy przywrócenie obywatelstwa polskiego W. L. nie stanowi zagrożenia dla obronności...

II OSK 1124/10 - Wyrok NSA z 2011-07-19

obywatelstwo polskie i radzieckie mogły na podstawie Konwencji w terminie do 8 maja 1959 r. wybrać obywatelstwo jednej ze stron przez złożenie właściwego oświadczenia...
przed uprawnionym organem. Osoby, które nie złożyły takiego oświadczenia w przewidzianym terminie, zachowały obywatelstwo wyłącznie tej strony na terytorium której zamieszkiwały...
1   Następne >   2