Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

II GZ 10/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-22

odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi T. P. S.A. z siedzibą w W. na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej...
w W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku tegoż Sądu z 9 marca 2007 r., oddalającym skargę T. P. S.A. z siedzibą w W. na decyzję Prezesa Urzędu...

II GSK 3345/16 - Wyrok NSA z 2018-10-16

i Cyfryzacji z dnia [...] września 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie nakazu rejestracji używanych...
[...] września 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchylił zaskarżone postanowienie., 2.Powyższy wyrok zapadł w następującym...

II GZ 133/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-14

przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi [...] S.A. w Warszawie na decyzję Prezesa Urzędu...
w Warszawie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 9 marca 2007 r. oddalającego skargę spółki...

VI SA/Wa 2717/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-24

w Z. na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia [...] października 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne...
., nadanym w dniu 12 września 2019 r. w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego, Strona złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o ponowne...

VI SA/Wa 413/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-04

niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi P. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji...
Elektronicznej z dnia [...] sierpnia 2012 r., znak: [...] w przedmiocie ograniczenia wglądu do materiału dowodowego p o s t a n a w i a: - przywrócić termin do wniesienia skargi...

VI SA/Wa 2413/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-22

. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. z dnia [...] lipca 2013 r. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi K. na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji...
Elektronicznej z dnia [...] stycznia 2013 r. Nr [...] w przedmiocie ograniczenia prawa wglądu do materiału dowodowego postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi Prezes...

VI SA/Wa 1424/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-26

Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
spółce przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku nr [...] z dnia [...] lipca 2009 r. o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego...

VI SA/Wa 752/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-05

. na posiedzeniu niejawnym wniosku P. sp. j. z siedzibą w P. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z 15 czerwca 2016 r. w sprawie ze skargi...
odwołania postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Skarżąca - P. sp. j. z siedzibą w P., złożyła do Wojewódzkiego...

VI SO/Wa 1/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-17

niejawnym sprawy z wniosku A. S. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 grudnia 2013...
roku odrzucające wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 września 2013...

VI SA/Wa 412/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-04

niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi P. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji...
Elektronicznej z dnia [...] sierpnia 2012 r., znak: [...] w przedmiocie ograniczenia wglądu do materiału dowodowego p o s t a n a w i a: - przywrócić termin do wniesienia skargi...
1   Następne >   +2   +5   +10   25