Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X

III SA/Łd 969/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-30

. na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Postanowieniem...
z [...] nr [...] Główny Inspektor Transportu Drogowego (dalej: GITD), po rozpoznaniu wniosku P. K. (dalej: strona, skarżący) z [...] o przywrócenie terminu do wniesienia...

II SA/Rz 1134/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-02-04

Transportu Drogowego z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania -skargę oddala- Przedmiotem skargi W.K....
, ze zmianami), dalej 'k.p.a.', którym odmówił wyżej wymienionemu przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego...

III SA/Łd 818/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-01-27

P. K. na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzupełnienie...
Drogowego o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzupełnienie decyzji na podstawie art. 111 § 1 k.p.a., W sprawie ustalono następujący stan faktyczny i prawny...

II GSK 688/11 - Wyrok NSA z 2012-07-04

. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem objętym skargą kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny...
w W. po rozpoznaniu sprawy ze skargi K. M. na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] lipca 2010 r. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia...

II GSK 1115/19 - Wyrok NSA z 2020-09-15

Transportu Drogowego z dnia [...] sierpnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie kary pieniężnej za przejazd...
r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, uchylił zaskarżone postanowienie (pkt 1) i zasądził od GITD na rzecz skarżącego kwotę 357...

II GSK 3332/15 - Wyrok NSA z 2017-09-05

odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym 1. oddala skargę kasacyjną; 2...
przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, Sąd orzekał w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Decyzją z dnia [...] października 2014 r. Naczelnik Urzędu Celnego w N...

II SA/Op 316/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-09-26

., nr [...] w przedmiocie płatności obszarowych na skutek wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi...
zmiany krzywdzącej dla niego decyzji. Podkreślił, iż Agencja kilkakrotnie przesuwała terminy wydania różnych decyzji w jego sprawie, dlatego prośba o przywrócenie terminu...

II SA/Sz 1036/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-07-02

Odwoławczego w [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o zezwoleniu...
zwrotu kosztów postępowania sądowego. Postanowieniem z dnia [...] nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S. odmówiło W. S. przywrócenia terminu do wniesienia...

VI SA/Wa 1875/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-04

niejawnym wniosku B. Spółka z o. o. z siedzibą w W. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi B. Spółka z o.o. z siedzibą w W. na decyzję...
r.) skarżąca wniosła od powyższego postanowienia zażalenie, a także zgłosiła 'wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej'. W uzasadnieniu podała...

VI SA/Wa 1656/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-30

Inspektora Transportu Drogowego z [...] listopada 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem...
Główny Inspektor Transportu Drogowego (dalej 'GITD') odmówił przywrócenia terminu do złożenia odwołania od decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   32