Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OZ 1460/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-12

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi M. D. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] marca 2016 r...
13 czerwca 2017 r., sygn. akt I SA/Wa 354/17, odrzucił wniosek M. D. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na sprecyzowaną w sentencji decyzję Ministra Spraw...

I OSK 769/10 - Wyrok NSA z 2011-03-25

Infrastruktury z dnia [...] maja 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
., nr [...]w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Wyrok został wydany w następujących okolicznościach sprawy., Wojewoda Małopolski decyzją z dnia [...] lipca...

I SA/Wa 354/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-13

niejawnym wniosku z dnia [...] lutego 2017 r. M.D. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi M.D. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji...
z dnia [...] marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu...

I OZ 1164/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-28

490/17 o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi [...]S.A. w Warszawie na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 1 grudnia...
) skargę na powyższe rozstrzygnięcie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a wraz z nią wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi., Wniosek...

VIII SA/Wa 385/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-26

') utrzymała w mocy postanowienie Wojewody [...] (dalej także: 'Wojewoda' lub 'organ, I instancji') Nr [...] z dnia [...] lipca 2018r. o odmowie przywrócenia terminu do złożenia...
prawa do zasiedzenia gruntu i własności budynku punktu skupu mleka. W piśmie został także zawarty wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o wznowienie...

I SA/Wa 1046/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-15

[...] maja 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Minister Infrastruktury, postanowieniem z dnia [...] maja 2009 r...
., nr [...], po rozpatrzeniu wniosku M.S., odmówił wnioskodawczyni przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wojewody [...] z dnia [...] lipca 2008 r...

I OSK 311/05 - Wyrok NSA z 2006-01-12

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. oddala skargę kasacyjną, 2. przyznaje od Skarbu Państwa na rzecz adw. B. O. wynagrodzenie w kwocie...
2 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku W. W. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wojewody [...] z dnia 13 stycznia 1998 r., nr [...] stwierdzającej...

I SA/Wa 2347/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-17

. W. na postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia [...] listopada 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy...
oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] listopada 2015 r., nr [...] Minister Administracji i Cyfryzacji odmówił K. W. przywrócenia terminu do złożenia...

I SA/Wa 528/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-30

niejawnym wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. w W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi Polskich Kolei Państwowych S.A. w W. na decyzję...
przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa decyzją z dnia [...] października 2016 r., nr [...] po rozpatrzeniu odwołania Polskich Kolei...

I SA/Wa 1863/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-09

[...] września 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. oddala skargę; 2. zasądza ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu...
(pięćdziesiąt dwa 80/100) złotych. Minister Budownictwa postanowieniem z dnia [...] września 2007 r. nr [...], po rozpatrzeniu wniosku E. R. o przywrócenie terminu do wniesienia...
1   Następne >   +2   +5   +10   69