Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II SA/Wa 186/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-29

niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi J. R. na postanowienie Komendanta Głównego Policji z dnia [...] listopada 2015 r...
. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji cofającej pozwolenie na broń palną myśliwską postanawia - odrzucić wniosek. Komendant Główny...

III SO/Łd 1/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-07-09

niejawnym wniosku J. J. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi J. J. na czynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. z dnia...
[...] nr [...] w przedmiocie naliczenia opłaty za depozyt broni p o s t a n a w i a: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Pismem z [...] Komendant Wojewódzki Policji w Ł...

II OSK 674/08 - Wyrok NSA z 2009-04-29

. Odwołanie od tej decyzji wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia skarżący nadał w urzędzie pocztowym w dniu 29 sierpnia 2007r., Komendant Główny Policji...
w dniu [...] września 2007r. wydał postanowienie nr [...], którym odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oraz postanowienie nr [...], którym stwierdził...

II GZ 128/22 - Postanowienie NSA z 2022-05-19

wniosek P. A. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia 22 lipca 2021 r., w przedmiocie cofnięcia dopuszczenia do posiadania...
broni., Sąd I instancji podniósł, że P. A. wniósł skargę na ww. decyzję organu, wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia tej skargi. W uzasadnieniu złożonego...

II SA/Wa 915/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-24

sprawy z wniosku S. M. z dnia 20 kwietnia 2010 r. o przywrócenie terminu do złożenia skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] marca 2010 r...
palną myśliwską wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi., Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...

II SA/Wa 187/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-29

niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi J. R. na postanowienie Komendanta Głównego Policji z dnia [...] listopada 2015 r...
, zaadresowanej do WSA w Warszawie) skarżący wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi. Do przedmiotowego wniosku...

II OZ 768/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-13

: uchylić zaskarżone postanowienie. Postanowieniem z 9 lipca 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odrzucił wniosek J.J. (dalej: skarżący) o przywrócenie terminu...
w wysokości 3842,96 zł i wezwał do zapłaty powyższej kwoty., W dniu 17 lutego 2020 r. skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na czynność Komendanta...

II OZ 314/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-20

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 sierpnia 2011 r., sygn. akt II SA/Wa 1451/10...
palnej myśliwskiej postanawia oddalić zażalenie Postanowieniem z dnia 23 lutego 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniosek M.C. o przywrócenie terminu...

VIII SA/Wa 860/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-09

. na posiedzeniu niejawnym sprawy w wniosku W. K. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu ze skargi W. K. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia...
[...] października 2009 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na broń postanawia : odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu. Pismem z dnia [...] listopada 2009r. (data...

II OZ 380/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-12

2005 r., a wiec po upływie terminu do jej złożenia. Sąd wskazał, że do skargi kasacyjnej nie został dołączony wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia...
nie jest równoznaczne z przywróceniem terminu do jej wniesienia. W związku z powyższym, postanowieniem z dnia 24 stycznia 2006 r., stosownie do art. 178 ustawy Prawo o postępowaniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   45