Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Bd 589/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-06-08

wniosku A. G. o przywrócenie terminu do uzupełnienia wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od zażalenia w sprawie ze skargi A. G. na decyzję Dyrektora Izby...
poza kasynem gry postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu. P. z dnia [...] kwietnia 2016 r. A. G. reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika wniósł...

II GZ 1194/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-24

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi M. K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...] stycznia 2016 r., nr [...] w przedmiocie kary...
2016 r. sygn. akt V SA/Wa 705/16 odrzucił wniosek M.K. o przywrócenie terminu do złożenia skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...] stycznia 2016 r...

II SA/Go 267/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-07-13

na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oraz stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia...
pismem z [...] stycznia 2011 r. zwróciła się do Dyrektora Izby Celnej o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego z [...] grudnia...

II SA/Bd 589/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-08-04

niejawnym wniosku A. G. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od zażalenia w sprawie ze skargi A. G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w [...] (obecnie: Dyrektora Izby...
odmówić przywrócenia terminu. Pismem z dnia 28 kwietnia 2016 r. A. G. reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

I SA/Po 843/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-12

Izby Celnej w [...] z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę Dyrektor Izby Celnej postanowieniem z dnia...
w skrócie 'o.p.') odmówił JP przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego z dnia [...] nr [...]., W uzasadnieniu postanowienia organ...

II GZ 353/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-18

zażalenia A.Z. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 4 kwietnia 2017 r. sygn. akt I SA/Bk 17/17 w zakresie odmowy przywrócenia terminu...
z dnia 4 kwietnia 2017 r., sygn. akt I SA/Bk 17/17 odmówił A.Z. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sadu...

I SA/Po 2292/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-03-31

. Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Naczelnik Urzędu Celnego w K. decyzją z dnia [...] czerwca 2015 r...
2015 r. skarżący wniósł odwołanie od wskazanej powyżej decyzji, wnosząc zarazem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania., Uzasadniając wniosek o przywrócenie...

II SA/Po 167/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-05-31

działalności postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi z dnia 22 grudnia 2011 r. /-/ Maria Kwiecińska W dniu 26 maja 2011 r. R. S. (podpisany...
. S. wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia. Skarga została zarejestrowana pod sygn. akt II SA/Po 524/11., Wobec niewykazania przez wnoszącego skargę...

III SA/Kr 1257/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-02-07

23 czerwca 2021 r., znak [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia 23 czerwca 2021 r...
., [...] Dyrektor Izby Administracji Skarbowej orzekł o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego z dnia [...] 2015 r...

II GZ 141/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-06

o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi J. P. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku z dnia...
. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.; dalej zwanej 'ppsa'), odrzucił wniosek J. P. (dalej zwanego 'Skarżącym') o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100