Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SA/Sz 1015/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-10-26

niejawnym wniosku J. W. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku oraz wniosku o przywrócenie...
[...] r. nr [...] w przedmiocie przyznania pomocy pieniężnej postanawia: 1) przywrócić termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie...

II OZ 988/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-19

1015/17 w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi J. W. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] lipca 2017 r...
., sygn. akt II SA/Sz 1015/17, odmówił skarżącemu J. W. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku...

II SA/Gd 182/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-03-15

terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy dotyczącej świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej postanawia: przywrócić skarżącemu termin do złożenia...
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 3 marca 2009 r. w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy dotyczącej...

II SA/Łd 359/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-12-10

roku na posiedzeniu niejawnym wniosku R.R. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi R. R. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw...
przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu skargi; 2. zwrócić skarżącej R.R. kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem uiszczonego wpisu od skargi, zaksięgowanego w dniu 20 listopada...

II SA/Bk 713/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-02-05

r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym wniosku W. T. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi W. T. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw...
Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] czerwca 2014 r. znak [...] w przedmiocie pomocy pieniężnej p o s t a n a w i a przywrócić termin do wniesienia skargi...

II OZ 461/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-18

przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi J. S. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] maja 2012 r...
1319/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił J. S. przywrócenia terminu do wniesienia skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób...

II SA/Łd 848/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-03-27

. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. Ś. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 7 lutego 2014 r...
do świadczenia pieniężnego p o s t a n a w i a: przywrócić termin do wniesienia zażalenia. a.bł. Wyrokiem z dnia 28 listopada 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi...

II OZ 1262/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-01

wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] września 2007 r., zn...
we Wrocławiu odrzucił wniosek E. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] września...

II SA/Łd 1439/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-03-29

., a więc z uchybieniem terminu do jego złożenia. Wobec tego, iż strona nie wystąpiła z prośbą o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy...
Kierownik Urzędu orzekł, jak w postanowieniu., Pismem z dnia 25 października 2010r. H. G. wniosła o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy...

II SA/Łd 231/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-06-09

w dniu 9 czerwca 2015 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku J. K. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi J. K...
o s t a n a w i a: - przywrócić termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. a.bł. J. K. wniósł skargę na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób...
1   Następne >   +2   +5   +10   100