Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

II GZ 160/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-20

wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do usunięcia braku formalnego skargi w sprawie ze skargi T. K. na decyzję Wojewody Wielkopolskiego...
postanowieniem oddalił wniosek skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do usunięcia braku formalnego skargi., W motywach postanowienia Sąd...

III SA/Gl 40/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-14

[...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Przedmiotem sporu jest postanowienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego...
.), po rozpatrzeniu prośby G. C. , o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w P. z dnia [...] r., znak...

VI SA/Wa 1306/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-02

Środowiska z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia zażalenia oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2012 r...
[...] stycznia 2012 r. odmawiające przywrócenia terminu do złożenia zażalenia na postanowienie Marszałka Województwa [...] z dnia [...] września 2011 r., odmawiające wznowienia...

VI SA/Wa 109/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-28

. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o zmianę koncesji na wydobywanie porfiru ze złoża '[...]' w zakresie terminu...
na dokumenty od innych urzędów i zostaną one przedłożone do [...] sierpnia 2015 r. Na podstawie art. 58 i art. 59 Kpa. wystąpiła o przywrócenie terminu do uzupełnienia...

III SA/Łd 287/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-12-04

. na posiedzeniu niejawnym wniosku 'A' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P o przywrócenie terminu do usunięcia braku formalnego skargi w sprawie ze skargi...
eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji postanawia: odmówić przywrócenia terminu do usunięcia braku formalnego skargi. 'A' Spółka z ograniczoną...

III SA/Kr 232/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-06-04

. [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania skargę oddala Postanowieniem Prezydenta Miasta z dnia [...] 2018 r...
. ([...]) na podstawie art. 58 § 1 i 2 oraz art. 59 § 1 kpa odmówiono przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania w zakresie przyczyny polegającej na podnoszonym...

II GZ 31/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-07

w zakresie przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi K. M. na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia [...] sierpnia 2018 r...
przywrócił K. M. termin do wniesienia skargi na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia [...] sierpnia 2018 r. w przedmiocie ustalenia opłaty podwyższonej...

III SA/Gl 40/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-04-25

niejawnym sprawy sprawy ze skargi G.C. na postanowienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w K. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...
do wniesienia odwołania w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu...

II GZ 96/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-23

. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 20 maja 2005 r. sygn. akt III SA/Po 150/05 w sprawie z wniosku T. K. o przywrócenie terminu...
maja 2005 r. pełnomocnik skarżącego wystąpił z wnioskiem o przywrócenie terminu do podpisania skargi. W uzasadnieniu wniosku podał, iż na powyższe uchybienie miały wpływ...

III SA/Gl 1552/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-13

w W. na postanowienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie ruchu zakładu górniczego (postanowienia o odmowie przywrócenia terminu...
''A' Sp. z o.o. z siedzibą w Wiślince, odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w P. z dnia [...]r...
1   Następne >   +2   +5   +10   25