Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Kr 1373/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-06-03

r., sygn. akt II SA/Kr 1373/12 w przedmiocie odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej na postanowienie Wojewódzkiego Sądu...
z dnia 19 stycznia 2011 r. II SA/Kr 1387/10 postanawia: I. uchylić zaskarżone postanowienie, II. przywrócić skarżącemu S.W. termin do wniesienia skargi kasacyjnej. W dniu...

II SA/Łd 218/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-08-31

w dniu 31 sierpnia 2011 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej...
postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 30 maja 2011 roku wymierzył Powiatowemu...

I OZ 1128/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-11

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi K. H. na niewykonanie przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych wyroku Wojewódzkiego Sądu...
skargę kasacyjną od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 maja 2009 r. sygn. akt II SA/Wa 390/09 wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu...

II SA/Ke 197/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-05-28

od decyzji Komendanta Powiatowego Policji z dnia [...] wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia., W dniu 10 września 2013 r. M.M. złożył skargę do WSA...
w Kielcach na bezczynność w przedmiocie nierozpoznania jego wniosku o przywrócenie terminu., Postanowieniem z dnia [...] Komendant Powiatowy Policji, odmówił przywrócenia...

II SA/Gd 600/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-11-09

niejawnym wniosku M. I. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi A. I. i M. I. o wymierzenie grzywny Wójtowi Gminy sprawie niewykonania wyroku...
sądu w przedmiocie warunków zabudowy postanawia odmówić M. I. przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. A. i M. I. złożyli wniosek do sądu...

IV SA/Wa 1076/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-14

niejawnym wniosku K. P. i Z. P. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi K. P. i Z. P. o wymierzenie grzywny z tytułu niewykonania...
wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2018 r., sygn. akt IV SAB/Wa 372/18 odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego...

II SA/Go 554/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-10-02

r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. [...] o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego...
wymierzenia grzywny postanawia: odrzucić wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej ul. [...] o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi. Pismem z dnia...

VII SA/Wa 2493/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-09

. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. K. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi S. K. na niewykonanie przez Prezydenta...
[...] wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2011 r., sygn. akt VII SA/Wa 67/11 postanawia: przywrócić S. K. termin do uzupełnienia braków...

II SA/Kr 1373/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-04-26

. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi S.W. na niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
w Krakowie z dnia 19 stycznia 2011 r. II SA/Kr 1387/10 postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. W dniu 17 kwietnia 2013 r. (data...

I SA/Wa 2191/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-28

. na posiedzeniu niejawnym wniosku M.M. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 kwietnia...
2013 r. sygn. akt I SA/Wa 2085/12 postanawia przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej Wyrokiem z dnia 14 kwietnia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
1   Następne >   +2   +5   +10   29