Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VI SA/Wa 38/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-06

. na posiedzeniu niejawnym wniosku P. B. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi P. B. na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia...
[...] listopada 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania p o s t a n a w i a: przywrócić termin do wniesienia skargi Postanowieniem...

VI SA/Wa 1787/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-30

sierpnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku P. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w K. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi P. Sp. z o.o. Sp...
pieniężnej za wprowadzenie do obrotu towaru postanawia odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi W dniu 17 maja 2013 r. (data nadania) P. Sp. z o.o. Sp. k...

VI SA/Wa 1701/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-27

niejawnym wniosku E. W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi E. W. na postanowienie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia [...] grudnia 2014 r...
. Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi Pismem z [...] maja 2015 r. E. W. (nazywana dalej: 'Skarżącą...

VI SA/Wa 539/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-25

niejawnym wniosku M. Z. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 maja 2015 r., sygn. akt...
a w i a: odmówić skarżącemu M. Z. przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 maja 2015 r., sygn...

VI SA/Wa 1140/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-14

niejawnym wniosku M. Sp. z o.o. z siedzibą w P. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia w sprawie ze skargi M. Sp. z o.o. z siedzibą w P...
. na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia [...] marca 2016 r. Nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny postanawia: przywrócić termin do złożenia...

VI SA/Wa 1700/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-27

niejawnym wniosku E. W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi E. W. na postanowienie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia [...] grudnia 2014 r...
. Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi Pismem z [...] maja 2015 r. E. W. (nazywana dalej: 'Skarżącą...

VI SA/Wa 2042/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-23

. na posiedzeniu niejawnym wniosku F. S.A. z siedzibą w L. o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
, nr [...] w przedmiocie zakazu dalszego przekazywania wyrobu budowlanego postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia Postanowieniem z dnia 4 października 2012 r...

VI SA/Wa 2044/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-23

. na posiedzeniu niejawnym wniosku F. S.A. z siedzibą w L. o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
, nr [...] w przedmiocie zakazu dalszego przekazywania wyrobu budowlanego postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia Postanowieniem z dnia 4 października 2012 r...

II GZ 181/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-25

1256/18 w zakresie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi G. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Głównego...
, odmówił G. Sp. z o.o. z siedzibą w W. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku tegoż Sądu z dnia 30 października 2018 r...

VI SA/Wa 1336/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-10

niejawnym wniosku 'S.' sp. j. z siedzibą w G. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
r., nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności odwołania postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzki Sąd...
1   Następne >   +2   +5   +10   13