Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 622 Instytucje ubezpieczeniowe i działalność ubezpieczeniowa X

I SA/Ka 2700/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-02-16

niejawnym sprawy ze skargi Z. K. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie: odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi...
[...] r. nr [...] w sprawie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego., W odpowiedzi na skargę z dnia [...] r. (data...

II GZ 170/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-20

odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 lipca 2006 r., sygn. akt VI...
administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., odmówił [...] w Wiedniu, Austria przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia...

II GZ 110/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-19

w Warszawie odmówił A. K. przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Skarżący wniósł zażalenie na powyższe postanowienie, które Sąd odrzucił w dniu 5 sierpnia 2005 r...
5 sierpnia 2005 r. domagając się jego uchylenia i przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu. W zażaleniu skarżący zawarł także skierowany do Naczelnego Sądu...

II GZ 75/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-25

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej., Nie wnikając w zasadność argumentacji zawartej w zażaleniu, oparte było ono na twierdzeniu, że skargę kasacyjną wniesiono...
, co oznaczało przyjęcie argumentacji co do zachowania terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Zaznaczenia przy tym wymaga, że złożenie wniosku o przywrócenie terminu...

II GZ 48/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-13

31 sierpnia 2006 r. spółka wniosła o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia. Sąd odmówił przywrócenia terminu do złożenia stosownego...
w niniejszej sprawie nie został przywrócony, a pismo z 31 sierpnia 2006 r. należało uznać za złożone po terminie., Nie można przyznać słuszności stanowisku spółki...

III SAB 59/03 - Postanowienie NSA z 2003-06-13

ze skargi Haliny B. na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w W. w przedmiocie: 1/ przywrócenia terminu do opłacenia składek i 2/ rozłożenia na raty spłaty...

I SA/Łd 1109/03 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2005-01-14

. w Urzędzie Pocztowym Ł. 2., Zawarty w skardze wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia prawomocnie odrzucono postanowieniem z dnia 31 marca 2004 r., Wojewódzki...
z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. nr 74, poz. 368), skarga winna być wniesiona bezpośrednio do Sądu w terminie 30 dni od dnia doręczenia...

III SA 715/00 - Postanowienie NSA z 2000-06-30

nie może, zgodnie z art. 112 Kpa stronie szkodzić, skarżący Bogusław M. będzie mógł zwrócić się do Prezesa KRUS o przywrócenie mu terminu do zwrócenia, się o ponowne rozpoznanie...

VI SAB/Wa 86/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-17

. skarżąca wystąpiła bowiem do organu z żądaniem 'przywrócenia do umowy agencyjnej, zadośćuczynienia za krzywdę moralną, utracone korzyści finansowe oraz przywrócenia osobiście...
terminie (patrz: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - komentarz J.P.Tarno Lexis Nexis Warszawa 2004, str. 27-28)., J. G. w piśmie z [...] lutego 2007 r...

VI SA/Wa 6/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-02

ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w związku z niewypłaceniem przez zakład ubezpieczeń odszkodowania w terminie, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach...
ubezpieczeń odszkodowania w terminie, o którym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w sprawach dotyczących następujących osób: P. S. i U. O.,, 3) art...
1   Następne >   3