Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

III SAB/Gd 9/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-14

wniosku H.W. - F. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie dodatku mieszkaniowego postanawia...
: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu. W dniu 24 lutego 2015 r. H. W. - F. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na bezczynność Samorządowego...

IV SAB/Wa 43/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-03

niejawnym w dniu 3 września 2018 r. wniosku o przywrócenie terminu do obioru przesyłki sądowej w sprawie ze skargi Stowarzyszenia [...] z siedzibą w [...] na przewlekłe...
prowadzenia postępowania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu. Stowarzyszenie...

II OZ 1092/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-13

wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi J. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego...
r. ustanowiony z urzędu adwokat wniósł o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. Wyjaśnił, że o wyznaczeniu...

IV SAB/Gl 153/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-04

na rozwój przedsiębiorczości w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi p o s t a n a w i a odrzucić wniosek...
doręczone do rąk pełnomocnika skarżącego w dniu, 23 stycznia 2015 r., Pismem z dnia 7 marca 2015 r. A. D. wniósł o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych...

III SAB/Kr 25/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-22

sprawy ze skargi Z. Ś. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanawia: odrzucić wniosek skarżącego o 'przywrócenie terminu...
. (k. 9)., Pismem z dnia 30 marca 2015 r., skarżący wystąpił do Sądu z wnioskiem o 'przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji odmowy przyznania adwokata...

IV SAB/Wr 341/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-10-11

. na posiedzeniu niejawnym wniosku z dnia 18 stycznia 2021 r. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi R. S. na przewlekłe prowadzenie...
postępowania przez Prokuratora Okręgowego w J. G. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odmówić przywrócenia terminu. Uzasadnienie:, Pismem z dnia...

II SAB/Łd 58/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-12-16

. na posiedzeniu niejawnym wniosku M.A. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi M.A. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta R. w przedmiocie...
wydania decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy postanawia - odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi. Postanowieniem z dnia [...] Wojewódzki Sąd...

II SAB/Łd 59/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-12-16

. na posiedzeniu niejawnym wniosku M.A. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi M.A. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta R. w przedmiocie...
ustalenia warunków zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu postanawia - odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi. Postanowieniem z dnia [...] Wojewódzki...

IV SO/Gl 50/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-08-20

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 76/13, w kwestii wniosku Z. R. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia...
na postanowienie z dnia 16 czerwca 2014r. postanawia: odmówić przywrócenia terminu Postanowieniem z dnia 16 czerwca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odmówił...

IV SO/Gl 53/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-08-04

Administracyjnego w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 98/13 w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie...
z dnia 16 czerwca 2014 r. p o s t a n a w i a odmówić przywrócenia terminu. Postanowieniem z dnia 16 czerwca 2014 r. odmówiono Z. R. przyznania prawa pomocy. Orzeczenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   63