Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

VI SA/Wa 2398/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-29

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. M. na postanowienie Ministra Sportu i Turystyki z dnia [...] sierpnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu...
do wniesienia odwołania postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia skargi. Postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2010 r. nr [...] Minister Sportu i Turystyki...

II SA/Lu 92/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-02-21

niejawnym sprawy ze skargi O. D. na uchwałę Sejmiku Województwa z dnia [...] r., nr [...], w przedmiocie stypendium sportowego - w zakresie wniosku O. D. o przywrócenie terminu...
., nr [...], w przedmiocie stypendium sportowego. Jednocześnie skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył...

II SA/Lu 92/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-04-04

niejawnym sprawy ze skargi O. D. na uchwałę Sejmiku Województwa z dnia [...]., nr [...], w przedmiocie stypendium sportowego - w zakresie wniosku O. D. o przywrócenie terminu...
. przywrócenia terminu do złożenia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 14 lutego 2018 r., sygn. akt II SA/Lu 92/17. O. D. wniósł...

VI SA/Wa 529/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-25

. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z. P. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi Z. P. na decyzję Ministra Sportu i Turystyki z dnia [...] listopada 2010...
r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia uprawnień przewodnika turystycznego postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi Postanowieniem z dnia 4 kwietnia...

VI SA/Wa 530/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-25

. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z. P. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi Z. P. na decyzję Ministra Sportu i Turystyki z dnia [...] listopada 2010...
r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia uprawnień przewodnika turystycznego postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi Postanowieniem z dnia 4 kwietnia...

III SA/Gl 88/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-03-07

w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi postanawia: odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi. A.S. jako Strona...
w skardze w dniu 3 lutego 2016 r., Pismem z dnia 12 lutego 2016 r. A.S. złożył wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi, uiszczając rzeczony wpis...

II GZ 206/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-13

zażalenia O. D. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 4 kwietnia 2018 r. sygn. akt II SA/Lu 92/17 w zakresie odmowy przywrócenia terminu...
. Lubel. z 2011 r. nr 38, poz. 862 ze zm.). Skarga z [...] stycznia 201 7r. zawierała również wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia tej skargi., W odpowiedzi...

II SA/Lu 63/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-02-25

o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi oraz wniosku o przyznanie prawa pomocy postanawia 1) przywrócić termin do uiszczenia wpisu od skargi; 2) przyznać Ł. G. prawo...
nie uiścił wpisu od skargi w wyznaczonym terminie., W dniu 17 lutego 2011 r. Ł. G. złożył w tutejszym Sądzie pismo, z którego treści wynikało, iż domagał się przywrócenia...

II GZ 825/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-14

o przywrócenie terminu do złożenia skargi w sprawie ze skargi O. D. na uchwałę Sejmiku Województwa [...] z dnia [...] lutego 2011 r., nr [...] w przedmiocie stypendium sportowego...
. na uchwałę Sejmiku Województwa [...] z dnia [...] lutego 2011 r., nr [...], w przedmiocie stypendium sportowego - w zakresie wniosku O. D. o przywrócenie terminu do wniesienia...

VI SA/Wa 1557/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-06

Ministra Gospodarki z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Z akt sprawy wynika, iż decyzją z dnia [...] maja 1999 r. Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki wydał P. Sp...
1   Następne >   +2   5