Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 449/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-12

1) Jednoczesne złożenie zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi oraz wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków skargi, nie powinno prowadzić...
do odrzucenia tego wniosku na podstawie art. 88 p.p.s.a., jako niedopuszczalnego., 2) W takim przypadku wniosek o przywrócenie terminu podlega rozpoznaniu po uprawomocnieniu...

II OZ 1622/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-11

o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi W. S. i Z. S. na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego...
kwietnia 2017 r., sygn. akt VII SA/Wa 511/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniosek W. S. i Z. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej...

II SA/Wr 856/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-05-17

D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia. I. uchyla zaskarżone...
postanowieniem z dnia [...] r. Nr [...], po rozpatrzeniu wniosku J.R.K. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru...

II SA/Gd 783/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-03-29

odrzucić wniosek skarżącej E. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 14 lipca 2009 r. E. K. złożyła...
do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego prośbę o 'przywrócenie terminu dotyczącego dalszego biegu sprawy'. Pismo to wpłynęło do organu w dniu 11 sierpnia 2009 r...

II SA/Lu 792/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-02-16

[...]. Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oddala skargę Wojewoda...
) postanowieniem z dnia [...] września 2004 r. Nr [...] odmówił J.B. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Starosty Powiatowego z dnia [...] marca 2004...

II SA/Lu 203/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-01-11

skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie...
z dnia 20 października 2015 r., sygn. akt II SA/Lu 203/15 p o s t a n a w i a odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu...

SA/Bk 142/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-08-02

Nie można przejść do rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu przed wezwaniem strony do dokonania czynności procesowej, której w terminie nie dokonała. Gdyby skarżący...
nie uczynił zadość temu wezwaniu, wówczas to - zgodnie z art. 64 par. 2 Kpa - wniosek o przywrócenie terminu należałoby pozostawić bez rozpoznania, a nie wydawać...

II OZ 1242/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-21

odmawiające przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi W. J. na decyzję M. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru...
października 2014 r., sygn. akt VII SA/Wa 1507/14 odmówił W. J. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję M. Wojewódzkiego...

II SA/Wr 620/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-21

na postanowienie D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...
., I.P. pismem z dnia 30 marca 2017 r. złożyła odwołanie od decyzji PINB z dnia [...] r. nr [...], przy czym w odwołaniu tym zamieściła również wniosek o przywrócenie terminu...

II SA/Ol 900/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-12-21

Nadzoru Budowlanego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie rozbiórki pawilonów handlowych - przywrócenia terminu do wniesienia odwołania - oddala skargę. WSA/wyr.1...
- sentencja wyroku Postanowieniem z dnia '[...]'września 2006r. Nr '[...]' Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego po rozpatrzeniu wniosku L. K. o przywrócenie terminu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100