Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

IV SA/Wa 3054/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-06

Geodety Kraju z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające...
i Kartograficznego Województwa [...] (dalej również: WINGK) z dnia [...] lipca 2016 r. nr [...], odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Starosty...

III SA/Kr 951/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-27

i Kartograficznego z dnia 23 lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania 1. uchyla zaskarżone postanowienie, 2. zasądza...
prezentaty organu) T. M. złożyła osobiście w Urzędzie Wojewódzkim wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Starosty z dnia [...] 2019 r...

III SA/Łd 51/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-03-15

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia oddala skargę. Zaskarżonym...
postanowieniem z dnia [...] nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. odmówiło J. K. przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wójta Gminy C...

I OSK 3332/18 - Wyrok NSA z 2019-12-04

odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z 14 czerwca 2018...
roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił postanowienie [...] z [...] stycznia 2018 roku w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i stwierdzenia...

III SA/Kr 321/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-06-21

Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 29 stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenie terminu do wniesienia odwołania skargę oddala. Zaskarżonym przez M...
o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Starosty z [...] 2017 r., znak: [...] postanowił odmówić przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od ww. decyzji...

I OZ 1494/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-29

o przywrócenie terminu do sporządzenia uzasadnienia wyroku z dnia 8 grudnia 2015 r., sygn. akt II SA/Rz 585/15 w sprawie ze skargi J.R. na postanowienie Podkarpackiego...
września 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie odrzucił wniosek J.R. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku...

IV SA/Wa 544/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-17

niejawnym wniosku Z. W. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie dwóch egzemplarzy odpisu skargi w sprawie ze skargi Z. W. na decyzję...
i budynków stanu działki postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu. Postanowieniem z dnia 18 maja 2016 r. sygn. akt IV SA/Wa 544/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny...

I OZ 141/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-25

o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi E. K. na czynność Wójta Gminy D. z dnia [...] marca 2014...
Administracyjny w Białymstoku odrzucił wniosek skarżącego E. K. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi wskazując, że wniosek ten został złożony po upływie siedmiodniowego...

IV SA/Wa 2966/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-03

Odwoławczego w [...] z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oddala skargę...
Postanowieniem z dnia [...] września 2016 r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] (dalej: 'SKO') po rozpatrzeniu wniosku J. N. i M. N. o przywrócenie terminu...

II SA/Ke 445/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-09-23

niejawnym wniosku Z.K. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi Z.K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora...
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów postanawia: przywrócić skarżącej termin...
1   Następne >   +2   +5   +10   100