Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

III SA/Kr 714/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-04-01

lutego 2008r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania skargę oddala Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska postanowieniem nr [...] z dnia 28...
lutego 2008r. odmówiła S. G. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej z dnia [...] 2002r., Wydanie powyższego...

II OSK 1964/10 - Wyrok NSA z 2011-12-22

Lekarskiej w Krakowie z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę kasacyjną. II OSK 1964/10...
z dnia [...] lutego 2008 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie przytoczył...

II SA/Wa 2802/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-24

. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. K. o przywrócenie terminu do złożenia skargi na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w W. z dnia [...] października 2011 r...
. nr [...] w przedmiocie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej postanawia -przywrócić termin do wniesienia skargi- Przedmiotem skargi A. K. jest orzeczenie Rejonowej...

II SA/Wa 1589/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-29

Wojskowej Komisji Lekarskiej z dnia [...] maja 2013 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. stwierdza...
w Z. M. F. wniósł odwołanie bez złożenia prośby o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Zdaniem organu, powyższe nie pozwala uznać, że odwołujący spełnił przesłanki...

III SA/Kr 714/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-25

niejawnym sprawy ze skargi S. G. na postanowienie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej z dnia 28 lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...
do wniesienia odwołania postanawia przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 1 kwietnia, 2009 r., sygn. akt...

II SA/Wa 1304/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-07

Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie z dnia [...] maja 2013 r. nr brak numeru w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. stwierdza nieważność...
[...] maja 2013 r., odmówiła przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w G. z dnia [...] października 2012 r. w sprawie...

II SAB/Wa 299/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-07

A. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi A. K. na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie rozpoznania zażalenia z dnia...
[...] czerwca 2012 r. postanawia - przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej - Postanowieniem z dnia 14 lutego 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

IV SA/Wr 901/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-04-26

. na postanowienie Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego we W. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Szefa...
terminu do złożenia zażalenia na postanowienie nr [...]z dnia [...]r. odmówił przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia. Wyżej wymienionym postanowieniem Szef...

III SA/Kr 574/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-17

2010 r. wniosku P. J. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi P. J. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej nr [...] z dnia 2 marca...
2007r. w przedmiocie zdolności do służby wojskowej postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi Rejonowa Wojskowa Komisji Lekarska orzeczeniem w sprawie...

III SA/Kr 714/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-23

2008 r. wniosku S. G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi od postanowienia Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej z dnia 28.02.2008 r. w przedmiocie odmowy...
przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia przywrócić termin do złożenia skargi od postanowienia Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej z dnia 28.02.2008 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   18