Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 1509/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-27

[...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 1. uchyla zaskarżone postanowienie, 2...
', odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji własnej z dnia [...] listopada 2009 r. w przedmiocie mianowania B. K. na stopień [...] w korpusie...

I OZ 765/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-14

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 lutego 2017 r., sygn. akt II SA/Wa 623/16 o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie...
zażalenie 2 Postanowieniem z 8 lutego 2017 r. sygn. akt II SA/Wa 623/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił J.D. przywrócenia terminu do złożenia wniosku...

II SA/Bk 251/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-10-02

na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 października 2018 r. wniosku R. M. o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej od wyroku...
mu czynów i wymierzającego karę dyscyplinarną wydalenia ze służby p o s t a n a w i a przywrócić termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej...

II SA/Bd 460/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-10-16

J.Ł. na postanowienie [...] Okręgu Wojskowego w [...] z dnia [...] kwietnia 2008r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. uchyla zaskarżone...
terminu do wniesienia odwołania od decyzji nr [...] Szefa [...] Sztabu Wojskowego w [...] z [...] r. przyznającej należności z tytułu przywrócenia do zawodowej służby...

II SA/Wa 12/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-07

z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. stwierdza, że zaskarżone...
decyzji z równoczesnym złożeniem wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia tego środka odwoławczego z uwagi na brak pouczenia w tejże decyzji., W dniu [...] października...

II SA/Wa 2395/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-13

. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę I Stan sprawy przedstawia się następująco:, 1. Komendant Główny Policji (zwany dalej...
: 'KGP') postanowieniem z [...] sierpnia 2019r. nr [...] odmówił A. C. (zwany dalej: 'Skarżącym') przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od rozkazu personalnego...

II SA/Wa 657/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-13

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. G. na postanowienie Komendanta Głównego Policji z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...
2011 r. Jednocześnie od decyzji tych skarżąca złożyła odwołania wraz z wnioskami o przywrócenie terminów do ich wniesienia., W uzasadnieniu wniosku skarżąca wskazała...

II SA/Wa 372/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-05

niejawnym wniosku G. Z. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] września 2010 r. znak [...] w przedmiocie odmowy...
dopuszczenia asystenta sędziego do egzaminu sędziowskiego postanawia - przywrócić termin do wniesienia skargi - G. Z. (dalej jako skarżąca) pismem z 25 stycznia 2011 r. złożyła...

IV SA/Po 244/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-07-01

postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia odwołania /-/ I. Kucznerowicz Komendant Miejski Policji Rozkazem personalnym nr [...] z dnia [...] na podstawie art. 41 ust...
Administracyjnego w Poznaniu o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, W myśl art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r...

III SA/Lu 258/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-09-13

. W. na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia [...] lutego 2012 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w postępowaniu dyscyplinarnym...
. Komendanta Wojewódzkiego Policji wpłynął wniosek pełnomocnika M. W. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia Nr [...] Komendanta Miejskiego Policji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100