Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I SA/Wa 975/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-17

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] kwietnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego oddala...
., nr [...]., Zaskarżone orzeczenie zostało wydane w oparciu o następujący stan faktyczny i prawny sprawy., Instytut [...] w R. wystąpił z wnioskiem o przywrócenie terminu...

I OSK 1944/12 - Wyrok NSA z 2013-11-08

[...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od S.K. na rzecz Ministra Gospodarki kwotę 180 (sto...
oddalił skargę S.K. na postanowienie Ministra Gospodarki z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu., W uzasadnieniu wyroku Sąd...

IV SA/Wa 1228/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-03

. Kodeks postępowania administracyjnego, odmówił A. C. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem z [...] listopada...
., Zaskarżonym postanowieniem Minister odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W uzasadnieniu wskazano, że wnioskodawczyni nie dochowała 7...

IV SA/Wa 1775/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-08

. o przywrócenie terminu do zgłoszenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2012 r. postanawia: odmówić...
przywrócenia terminu Wyrokiem z 12 grudnia 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę K. M. na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia...

I OZ 744/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-04

zażalenia M. G. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2013 r. sygn. akt I SA/Wa 2224/12 o odmowie przywrócenia terminu...
w Warszawie wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 27 lutego 2013 roku. Jednocześnie wystąpiła z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie...

I OSK 2108/10 - Wyrok NSA z 2011-10-12

Ministra Gospodarki z dnia [...]kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania...
Ministra Gospodarki z dnia [...]kwietnia 2010 r. nr [...]w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu., Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, że postanowieniem z dnia...

I OZ 1943/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-17

przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi W.R. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji...
postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i przywrócić termin do wniesienia skargi. Postanowieniem z dnia 25 października 2017 r. sygn. akt I SA/Wa 988/17 Wojewódzki...

II SA/Po 85/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-08-21

niejawnym wniosku Z. D. z dnia [...] kwietnia 2017 r. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] marca 2016 r...
. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przejęcia gospodarstwa rolnego postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...

I OZ 213/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-17

postanawia: oddalić zażalenie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 30 grudnia 2008 r., sygn. akt IV SA/Wa 531/08 przywrócił termin do wniesienia...
przez pełnomocnika, wniósł o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej., Uzasadniając wniosek o przywrócenie terminu, pełnomocnik skarżącego wskazał...

I OZ 214/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-17

postanawia: oddalić zażalenie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 31 grudnia 2008 r., sygn. akt IV SA/Wa 531/08 przywrócił termin do wniesienia...
przez pełnomocnika, wniósł o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej., Uzasadniając wniosek o przywrócenie terminu, pełnomocnik skarżącego wskazał, co następuje:, - w dniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   87