Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

I OZ 619/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-23

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi P. S. na uchwałę Rady Miejskiej w Mikstacie nr XXXV/234/2014 z dnia 19 września 2014 r. w przedmiocie zgody...
2015 r., sygn. akt IV SA/Po 101/15, odrzucił wniosek P. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi., W uzasadnieniu Sąd wskazał, że skarżąca pismem z dnia 9 stycznia...

II SA/Łd 109/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-02-05

w dniu 5 lutego 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku pełnomocnika K. P. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku...
oraz wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi B. P. i K. P. oraz A. Z. i R. Z. na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. z dnia...

IV SA/Po 101/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-21

niejawnym wniosku P.S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi P.S. na uchwałę Rady Miejskiej w M. nr [...] z dnia [...] września 2014 r...
zasad sprzedaży udziałów w nieruchomości., Następnie pismem z dnia [...] stycznia 2015 r. skarżąca sprostowała swoje twierdzenie zawarte we wniosku o przywrócenie terminu...

II SA/Bd 726/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-05-12

niejawnym wniosku J.G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] z dnia [...] maja 2008 r., nr [...] w sprawie ustalenia zasad...
prywatyzacji spółki Szpital [...] sp. z o.o. w [...] w drodze zbycia udziałów w Spółce postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu. Postanowieniem z dnia 26 marca 2009r...

II OZ 1308/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-13

odrzucające wniosek I.M. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi i odmawiające M. M. przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi I. M. i M.M. na uchwałę Rady...
. o przywrócenie terminu do wniesienie skargi na uchwałę Rady Gminy Nadarzyn z dnia 4 października 2004 r., nr XXVIII/585/2004 w przedmiocie miejscowego planu...

III SA/Kr 886/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-11-14

2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. B. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi K. B. na uchwałę Rady Miasta z dnia 8 września 2010 r...
Centrum Profilaktyki Uzależnień w K' i nadania statutu jednostce postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. W dniu 4 lipca 2013 r. do Urzędu...

II GZ 400/21 - Postanowienie NSA z 2021-12-09

odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi Gminy Skarżysko-Kamienna na uchwałę Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 maja 2021 r...
412/21 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach odmówił Gminie Skarżysko-Kamienna przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi na uchwałę Rady Powiatu...

II OZ 750/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-20

zażalenie. Postanowieniem z 16 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu przywrócił J.K. (dalej jako 'skarżący') termin do wniesienia skargi na uchwałę Rady...
pocztowym w dniu 9 października 2017 r. skarżący wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wskazując, że zarówno w treści uchwały, jej uzasadnieniu...

II SA/Wr 115/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-14

. na posiedzeniu niejawnym wniosku G. F. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od pkt II wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 listopada...
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi B. w Gminie M. postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Odpis wyroku...

II SA/Wa 575/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-29

niejawnym sprawy z wniosku J. S. z dnia 13 kwietnia 2011 r. o przywrócenie terminu do złożenia skargi na uchwałę Rady Miasta [...] z dnia [...] lutego 2011 r...
. Postanowienie to zostało odebrane przez skarżącego 4 kwietnia 2011 r., Pismem z 13 kwietnia 2011 r. skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...
1   Następne >   +2   +5   +10   100