Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

SA/Wr 128/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-03-17

wydanych wcześniej w tym samym postępowaniu administracyjnym; nie może również przywrócić stronie terminu do wniesienia odwołania. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił...
12 grudnia 1991 r. Odwołanie nie zawierało wniosku o przywrócenie terminu do jego wniesienia. W tej sytuacji Wojewoda W-ki postanowieniem z dnia 8 stycznia 1992 r. nr SO...

IV SA 339/89 - Wyrok NSA z 1989-05-26

projektu technicznego budynku. Pismem z dnia 29 sierpnia 1988 r. Leszek S. zwrócił się bezpośrednio do Głównego Architekta Wojewódzkiego o przywrócenie mu terminu do wniesienia...
O. oraz wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania'. Następnie jednak postanowieniem z dnia 4 listopada 1988 r. stwierdził, że odwołanie 'jest niedopuszczalne...

OPS 14/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-02-17

, prokuratora Prokuratury Wojewódzkiej delegowanego do Prokuratury Krajowej, w sprawie II SA/Łd 814/96 z wniosku Franciszka P. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi...
w związku z rozpoznawaniem wniosku Franciszka P. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi po jej odrzuceniu postanowieniem z dnia 21 czerwca 1996 r...

SA/Gd 3073/95 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1996-07-24

lutego 1995 r. przywrócił termin dla wniesienia wniosku w trybie art. 175 Kpa, a następnie decyzją z dnia 3 marca 1995 r. sprostował dokonane przez płatnika obliczenie...
, które po przekazaniu do Urzędu Skarbowego w T. zostało rozstrzygnięte decyzją z dnia 13 października 1994 r.; jej mocą umorzono postępowanie ze względu na niedotrzymanie terminu określonego...

SA/Po 2874/95 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1996-05-07

procent /par. 40a ust. 2/. Pismem z dnia 23 grudnia 1994 r. L.dz. 556/94 Przedsiębiorstwo wystąpiło do Urzędu Skarbowego w Sz. o przywrócenie terminu dla zawiadomienia...
w terminie do 30 lipca 1993 r. właściwego urzędu skarbowego przez podatników świadczących usługi budowlano-montażowe o zawarciu takich umów oraz przedstawienia wykazów...

IV SA 682/91 - Wyrok NSA z 1991-10-21

, na terenie położonym w W. przy ul. G. pomiędzy budynkami nr 7 a 9/11, w terminie do dnia 31 marca 1991 r. W uzasadnieniu decyzji wyjaśniono, że teren został ogrodzony w celu...
, a poprzednio mieściło się tylko 15-20. Postawienie siatki wzdłuż chodnika przywróciło jego funkcję, podczas gdy poprzednio samochody wjeżdżały na chodnik., W odpowiedzi na skargę...

SA/Gd 3078/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-03-15

Kierownika Rejonowego Urzędu Pracy w S. do wydania w terminie 14 dni od zwrotu akt decyzji w sprawie z wniosku o przyznanie skarżącej prawa do zasiłku dla bezrobotnych...
Sądu z dnia 15 lutego 1994 r. ... o przywróceniu zarządu dłużnikom/, jednakże - zdaniem organu - nie zmieniło to ich tytułu do gospodarstwa rolnego i w podanym okresie...

OPS 2/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1996-06-10

, co czyni z niego środek kontroli przestrzegania prawa zobiektywizowany, to znaczy służy on samemu przywróceniu stanu zgodnego z prawem w działalności uchwałodawczej organów...
może być wniesiona po upływie 30 dni od dnia doręczenia wezwania., Jeśli chodzi o termin wniesienia skargi, to zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy wynosi on 30 dni od dnia...

III SA 2185/92 - Wyrok NSA z 1993-01-20

przed wszczęciem postępowania administracyjnego. Ponadto Minister Finansów podniósł, że Spółka nie skorzystała z możliwości wystąpienia o przedłużenie 7-dniowego terminu...
wypłacalności pociąga za sobą obowiązek przedstawienia na żądanie Ministra Finansów planu przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych /art. 48 ust. 1 cytowanej ustawy...