Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

I OZ 1382/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-21

przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi w sprawie ze skargi M. M. na decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia [...] września 2016 r...
Sądowi Administracyjnemu w Krakowie. Postanowieniem z dnia 29 maja 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odmówił M.M. przywrócenia terminu do złożenia wniosku...

I OZ 146/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-21

oddalenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi w sprawie ze skargi M. M. na decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia...
. M. wniósł o przywrócenie terminu do złożenia skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] września 2016 r. Ponadto w przypadku uznania, że termin do złożenia...

II SA/Ke 218/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-05-11

Wojewody z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie. Zaskarżonymi postanowieniem z dnia...
[...] roku Wojewoda po rozpatrzeniu wniosku A. M. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania między innymi od decyzji wydanej z upoważnienia Starosty w dniu [...], orzekającej...

II SA/Ke 219/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-05-11

Wojewody z dnia [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie. Zaskarżonymi postanowieniem z dnia 11 stycznia 2016 r...
. Wojewoda po rozpatrzeniu wniosku A. M. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania między innymi od decyzji wydanej z upoważnienia Starosty w dniu 15 października 2015...

II SA/Go 562/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-10-28

do wniesienia odwołania (art. 134 kpa), to początek biegu siedmiodniowego terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu (art. 58 § 2 kpa) liczyć należy zazwyczaj...
. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania I. uchyla zaskarżone postanowienie, II. stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu. Decyzją...

III SA/Kr 1746/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-10-17

pełnomocnika skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi w sprawie ze skargi M. M. na decyzję Wojewody z dnia 26 września...
2016 r. znak [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej postanawia: oddalić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia...

II SAB/Bd 45/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-09-06

września 2010 r. wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi A. K. na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie przekazania podania...
. pełnomocnik skarżącego złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Jednocześnie wniosła ona skargę kasacyjną od wyżej wymienionego...

II SA/Rz 103/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-09-09

Wojewody z dnia [...] grudnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie. Przedmiotem skargi J. M...
. jest postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] grudnia 2008 r. Nr [...] odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Starosty z dnia [...] września...

III SA/Kr 542/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-05-24

odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie Wojewoda postanowieniem z dnia 20 lutego 2017 r. nr [...] odmówił W. P. - dalej...
skarżący, przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Starosty z dnia [...] 2017 r. znak: [...]., Z uzasadnienia powyższego postanowienia wynika następujący stan...

IV SA/Gl 123/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-06-25

o przywrócenie terminu do złożenia skargi p o s t a n a w i a odrzucić wniosek Postanowieniem z dnia 15 marca 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił skargę S. M...
o przywrócenie terminu do wniesienia skargi oraz o przyznanie pełnomocnika z urzędu. W uzasadnieniu wniosku wskazała, że skargę na decyzję Wojewody [...] złożyła zaraz...
1   Następne >   +2   +5   +10   100