Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II OZ 750/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-20

zażalenie. Postanowieniem z 16 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu przywrócił J.K. (dalej jako 'skarżący') termin do wniesienia skargi na uchwałę Rady...
pocztowym w dniu 9 października 2017 r. skarżący wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wskazując, że zarówno w treści uchwały, jej uzasadnieniu...

II SA/Wa 575/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-29

niejawnym sprawy z wniosku J. S. z dnia 13 kwietnia 2011 r. o przywrócenie terminu do złożenia skargi na uchwałę Rady Miasta [...] z dnia [...] lutego 2011 r...
. Postanowienie to zostało odebrane przez skarżącego 4 kwietnia 2011 r., Pismem z 13 kwietnia 2011 r. skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...

II SA/Rz 880/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-12-17

wniosku D. T. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na uchwałę Rady Miasta [...] z dnia [...] czerwca 2003r. o nr [...] podjętą w przedmiocie pozbawienia mandatu...
radnego - postanawia - odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi II SA/Rz 880/04, UZASADNIENIE, Postanowieniem z dnia 14 stycznia 2004r., o sygn. SA/Rz...

II SA/Po 799/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-01-20

niejawnym wniosku A. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi A. K. na uchwałę Rady Miejskiej z dnia [...] 2015r. Nr [...] w przedmiocie...
ustalenia diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów p o s t a n a w i a przywrócić A. K. termin do wniesienia skargi /-/ I. Paluszyńska Pismem z dnia 26 września...

II SA/Bk 353/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-11-28

2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych zażalenia na postanowienie odmawiające przywrócenia terminu do złożenia...
wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy D. p o s t a n a w i a: odmówić przywrócenia terminu Wojewódzki Sad Administracyjny w Białymstoku postanowieniem z dnia 22 sierpnia 2018 r...

II OZ 409/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-26

w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 26 października 2016 r. sygn. akt II SA/Rz...
referendum gminnego postanawia: 1. uchylić zaskarżone postanowienie, 2. przywrócić P.-A. Fundacji 'S. G.' R. K. termin do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu...

III SA/Wr 299/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-12-14

. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale III wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi T. K. na § 5 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej...
w S. z dnia 28 grudnia 2021 r. nr XLI/80/21 w przedmiocie diet dla radnych Rady Miejskiej w S. postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej. Postanowieniem...

II OZ 471/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-13

zażalenia Z. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 29 lutego 2016 r., sygn. akt IV SA/GL 675/15 w zakresie odmowy przywrócenia terminu...
mandatu radnego postanawia: oddalić zażalenie. Zaskarżonym postanowieniem z dnia 29 lutego 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odmówił Z. P. przywrócenia terminu...

II SA/Wa 1926/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-21

. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. S. z dnia 16 sierpnia 2011 r. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na uchwałę Rady Miasta [...] nr [...] z dnia [...] lutego 2011 r...
2011 r. sygn. akt II SA/Wa 575/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniosek skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia skargi na wymienioną wyżej...

III SA/Lu 331/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-12-16

Gminy - w zakresie przywrócenia terminu do złożenia skargi kasacyjnej postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej. Pismem z dnia 11 grudnia 2009 r...
. pełnomocnik skarżącego K. G., adw. A. L. złożył wniosek w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   54