Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 608 Energetyka i atomistyka X

VI SA/Wa 552/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-05-25

przywrócenia terminu do żądania uzupełnienia decyzji organu z dnia [...] czerwca 1999 r. oraz [...] grudnia 2000 r., Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w nadesłanej...
. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia [...] lutego 2004 r. o sygn. [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia...

VI SAB/Wa 60/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-10

(...) oraz o ewentualne przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych w postaci złożenia wyjaśnień na wezwanie z dnia 22.02.2017 r.(...)'. Skarżąca wyjaśniła...
. Prezes URE odmówił spółce przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o zmianę koncesji na obrót paliwami ciekłymi poprzez dostosowanie ww. koncesji...

II GZ 1302/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-17

Prezesa URE z dnia [...] kwietnia 2015 r. Zdaniem WSA termin ten upłynął dnia [...] czerwca 2015 r., przy czym skarżąca nie wniosła o jego przywrócenie, a skarga została nadana...
czynności procesowej jaką jest wniesienie skargi do sądu. Zatem terminy te podlegają przywróceniu w razie ich uchybienia na zasadach określonych w art. 86 p.p.s.a....

II SA/Bd 1016/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-12-01

ponadto, że w sprawie nie został złożony wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia., Skargę na powyższe postanowienie wniosła 'E.' sp. z o.o. sp. k., zarzucając...
w [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia uchyla...

III SA/Wr 97/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-07-19

na jej wyrażenie jest temu organowi dany raz. Inna interpretacja prowadziłaby w istocie do przywrócenia zarządowi województwa terminu materialnoprawnego do przedstawienia...
pogląd, ze termin 14- dniowy, przewidziany dla wydania opinii upłynął, a w związku z tym, że jest to termin prawa materialnego, nie podlega on przywróceniu i ponowna opinia...

VI SA/Wa 415/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-06

., Skarżący wniósł o przywrócenie terminu do złożenia informacji o ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku realizacji obowiązku, spełnianiu...
przywrócenia terminu do złożenia ww. informacji oraz oświadczeń, na które Skarżący złożył zażalenie, za pośrednictwem Prezesa URE, do Sądu Okręgowego w '(...)' - Sądu...

II GSK 2281/17 - Wyrok NSA z 2017-10-10

, a jego bezskuteczny upływ powoduje wygaśnięcie możliwości dokonania określonej czynności. Przywrócenie takiego terminu nie jest dopuszczalne., Odwołując się do przedstawionych kryteriów...
. Zgodnie jednak z art. 188 ust. 4 ustawy OZE, do wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, odbiorca przemysłowy powinien był złożyć wymagane oświadczenie w terminie 14...

VI SA/Wa 1913/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-20

termin ów upłynął dnia 29 czerwca 2015 r. - przy czym skarżąca nie wniosła o jego przywrócenie, a skarga została nadana za pośrednictwem Prezesa URE dnia 24 lipca 2015 r...
podnosząc, że dochowała terminu na złożenia wymaganego oświadczenia., Pismem z 23 czerwca 2015 r. (doręczonym skarżącej 30 czerwca 2015 r.) Prezes URE wyjaśnił skarżącej...

VI SA/Wa 2355/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-29

. Dlatego też, terminy prawa materialnego są co do zasady nieprzywracalne (ich przywrócenie jest możliwe tylko wtedy, gdy taką możliwość przewidują przepisy określające dany...
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE) do usunięcia naruszenia prawa i umieszczenie spółki w wykazie odbiorców przemysłowych, którzy złożyli (w terminie...

II GSK 1667/12 - Wyrok NSA z 2014-04-24

sytuacjach oznacza, że termin ten nie podlega 'przywróceniu', nawet gdyby złożono środki odwoławcze od postanowienia wydanego w trybie cytowanego przepisu...
instancji w całości. Organ odwoławczy uznał, że 14 - dniowy termin, przewidziany dla wydania opinii upłynął. Wobec tego, że termin ten jest terminem prawa materialnego...
1   Następne >   2