Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

II OZ 712/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-07

2006 r. sygn. akt IV SA/Wa 1595/05 w zakresie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
, dla których przywrócenie terminu byłoby zasadne. W ocenie Sądu I instancji podane przez pełnomocnika, ustanowionego z urzędu postanowieniem z dnia 17 lutego 2006 r...

II OZ 711/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-07

kwietnia 2006 r. sygn. akt IV SA/Wa 1594/05 w zakresie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
, dla których przywrócenie terminu byłoby zasadne. W ocenie Sądu I instancji podane przez pełnomocnika, ustanowionego z urzędu postanowieniem z dnia 17 lutego 2006 r...

II OZ 544/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-19

Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka postanawia uchylić zaskarżone postanowienie i umorzyć postępowanie w przedmiocie przywrócenia terminu do uiszczenia...
skarżącej wniosła o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej. Nie dokonała jednak czynności, co do której termin został uchybiony, a złożyła wniosek...

III SA/Gd 202/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-06-21

kwietnia 2010 r. ; od organu wpłynęła do Sądu w dniu 20 maja 2010 roku (daty na prezentatach - akta sądu)., O przywrócenie terminu do wniesienia skargi nie wnoszono...
wpłynęła do Sądu ( za pośrednictwem organu) w dniu 12 kwietnia 2010 roku, termin do jej wniesienia nie został zachowany., O przywrócenie terminu do wniesienia skargi...

II SA/Sz 472/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-12-12

nie sposób również wywieść wniosku, iż zawarta w nim została prośba o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej sporządzonej przecież przez profesjonalnego...
się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. W myśl art. 178 powołanej...

II OZ 509/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-17

nie wynika też, aby skarżąca wystąpiła w określonym ustawą terminie z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi., Zważywszy na powyższe podzielić...
przez nią złożonej, bowiem skarga została wniesiona po terminie i w konsekwencji nastąpiło jej odrzucenie., Ze wskazanych wyżej względów postanowiono o oddaleniu wniosku...

IV SA/Wa 1096/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-19

do organu 12 czerwca 2008r. zatem po upływie przewidzianego terminu. Jednocześnie nie zawarto w niej wniosku o przywrócenie uchybionego terminu., W tym stanie rzeczy...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( DZ.U.Nr 153 poz 1270 zwanej dalej 'p.p.s.a') skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie...

IV SA/Gl 117/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-17

zakresie; organ nadzoru nie kwestionował uchwał podejmowanych w tym przedmiocie - również po upływie terminu ustawowego., Wnioskiem z dnia 4 kwietnia 2018 r...
apel skierowany do Wojewody o przywrócenie nazwy Plac W. S. z wykazem osób, które się pod nim podpisały - 6.462 osoby., Kolejnym załącznikiem jest uchwała Rady Instytutu...

II SA/Ol 56/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-03-10

na uchybienie terminu do jej wniesienia. Z uzasadnienia tego postanowienia wynika, iż w dniu '[...]' Dyrektor Parku Krajobrazowego wystąpił do Wojewody z żądaniem uchylenia...
na duży napór inwestorów. Wskazał, iż przywrócenie ważności planu ochrony Parku pozwoli na skuteczne działania Służby Parku w celu ochrony jego zasobów., Pismem z dnia...

II SA/Ol 456/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-06-18

oraz planów, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu oraz zawiadomiono o terminie wyłożenia tych planów do publicznego wglądu...
przyrody i domagając się przywrócenia stanu pierwotnej ochrony przyrodniczej, nie wykazywał by to rozporządzenie naruszało w dacie wniesienia skargi - jego konkretny interes...
1   Następne >   2