Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 651 Sprawy funduszy emerytalnych X

III SA/Po 396/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-10-02

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie odmawiające wydania...
WNIESIENIA ZAŻALENIA UPŁYNĄŁ 20 LISTOPADA 2007 ROKU., W DNIU 31 GRUDNIA 2007 R. SKARŻĄCY ZŁOŻYŁ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY P. WNIOSEK O PRZYWRÓCENIE TERMINU DO ZŁOŻENIA...

II GSK 104/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-14

sierpnia 2006 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynął wniosek skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi wyjaśniając...
. przelew został zrealizowany. W ocenie skarżącego, uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy. Sąd I instancji postanowieniem z dnia 29 lipca 2006 r. przywrócił termin...

III SA/Wr 214/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-11-17

o właściwości sądu, który winien rozpoznać środek zaskarżenia od powyższej decyzji. Błędne pouczenie może natomiast stanowić przesłankę ewentualnego przywrócenia terminu...

III SA/Wr 213/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-11-16

stanowić przesłankę ewentualnego przywrócenia terminu do wniesienia przez stronę odwołania do sądu powszechnego., Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 1...

III SA/Wr 212/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-11-16

zaskarżenia od powyższej decyzji. Błędne pouczenie może natomiast stanowić przesłankę ewentualnego przywrócenia terminu do wniesienia przez stronę odwołania do sądu...

VI SA/Wa 1771/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-08-30

transferowej upłynęło więcej niż 24 miesiące., Ponadto zgodnie z pkt. II.7 i 8 protokołu fundusz w przypadku przywrócenia członkostwa plikiem PWR zwraca pobraną opłatę 4...
również praktyki skarżącego, polegającej na zwracaniu, w przypadku przywrócenia członkostwa w funduszu, pobranej opłaty za przeniesienie (opłatę transferową oraz opłatę...

II GSK 379/05 - Wyrok NSA z 2006-02-07

Funduszu Emerytalnego do dnia dokonania wypłaty transferowej upłynęło więcej niż 24 miesiące oraz że fundusz w przypadku przywrócenia członkostwa zwracał pobraną opłatę 4...
. W następstwie przywrócenia członkostwa w funduszu, liczba jednostek rozrachunkowych, tożsamych ze stanem sprzed dokonania bezprawnie dokonanej wypłaty transferowej...

VI SA/Wa 1318/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-14

się na działaniach podejmowanych przez depozytariusza, na co samo zwróciło uwagę. Komisja odniosła się również do podniesionego przez stronę faktu przywrócenia stanu...
. Przywrócenie stanu zgodnego z prawem nastąpiło dopiero po interwencji organu nadzoru, gdyż Towarzystwo samo nie dostrzegło występującej nieprawidłowości. Powyższe...