Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 656 Interpretacje podatkowe X

III SA/Gl 1071/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-07

Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z [...] r., nr [...], Dyrektor...
. 201 ze. zm., dalej powoływana jako O.p.), po rozpoznaniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia, odmówił A Sp. z o.o. (dalej: Spółka, strona, skarżąca) w K...

III SA/Wa 3073/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-24

. na posiedzeniu niejawnym wniosku L. sp. z o.o. o przywrócenie terminu do usunięcia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi L. sp. z o.o. na postanowienie Dyrektora Krajowej...
przywrócenia terminu do usunięcia braków formalnych skargi. L. sp. z o.o. (dalej: Skarżąca/Spółka/Strona) wniosła w niniejszej sprawie skargę na postanowienie Dyrektora...

II FSK 1980/15 - Wyrok NSA z 2017-08-24

Finansów z dnia 4 września 2014 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza...
., w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa., Ze stanu faktycznego przyjętego przez Sąd pierwszej instancji wynikało...

I SA/Po 1429/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-12-06

niejawnym wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi S. P. na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ...
upoważniony - Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług; postanawia przywrócić termin do wniesienia skargi. Pismem...

I SA/Wr 789/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-04

2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 26 października 2017 r. (sygn. akt I SA/Wr...
dochodowego od osób fizycznych postanawia: odmówić przywrócenia terminu. Wyrokiem z dnia 26 października 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił w całości...

III SA/Wa 517/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-12

. na posiedzeniu niejawnym wniosku H. GmbH z siedzibą w Szwajcarii o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu...
z dnia [...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie...

I SA/Kr 497/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-06-10

postanawia: przywrócić skarżącemu termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi Zarządzeniem z dnia 19 marca 2014 r. Przewodniczący Wydziału wezwał skarżącego W.Ś....
z dniem 8 kwietnia 2014 r., W dniu 24 kwietnia 2014 r. skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi. Na uzasadnienie podniósł, że ma 84 lata...

I FZ 295/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-28

., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: 1. uchylić zaskarżone postanowienie, 2. przywrócić termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku...
. Postanowieniem z 22 kwietnia 2015 r., sygn. akt I SA/Gd 1010/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odmówił G. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie...

I SA/Gl 810/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-04-18

o przywrócenie terminu do złożenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa - utrzymał w mocy w/w postanowienie organu I instancji., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ odwoławczy...
zawartego w interpretacji. Organ wskazał nadto, że w wystosowanym wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa wnioskodawca wniósł o przywrócenie terminu do jego złożenia...

I SA/Kr 372/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-06-06

wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od postanowienia starszego Referendarza Sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 13 kwietnia...
od osób fizycznych postanawia: przywrócić skarżącej termin do wniesienia sprzeciwu. Postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2018r. Starszy Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100