Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VIII SA/Wa 291/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-25

. Z. na postanowienie Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] stycznia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Przedmiotem...
rozpoznania w niniejszej sprawie jest skarga L. Ż. na postanowienie Ministra Sprawiedliwości znak [...] z [...] stycznia 2016 r., w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...

VI SA/Wa 293/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-31

niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi B. B. na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II...
radcowskiego postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi Postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2018 r. Wojewódzki...

II GZ 145/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-08

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi C. C. na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w celu...
2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718, dalej: p.p.s.a.) odrzucił wniosek C. C. o przywrócenie terminu do wniesienia...

VI SA/Wa 1967/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-12

. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi M. S. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z [...] lipca 2016 r...
. nr [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska notariusza postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Skarżąca - M. S., złożyła do Wojewódzkiego Sądu...

VI SA/Wa 2890/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-29

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi C. C. na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w celu...
o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej Wyrokiem z dnia 22 lutego 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę C. C. na uchwałę Komisji...

II GZ 23/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-06

W. T. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 stycznia 2005 r. sygn. akt VI SA/Wa 378/04 o odmowie przywrócenia terminu do uiszczenia...
. Pismem z dnia 15 grudnia 2004 r. W. T. wniósł o przywrócenie terminu do uiszczenia opłaty od skargi. Skarżący podnosił, że nigdy nie otrzymał pisma sądu wzywającego...

VI SA/Wa 807/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-17

niejawnym wniosku M. M. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 czerwca...
egzaminu notarialnego z dnia [...] lutego 2011 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu notarialnego postanawia odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku...

II GSK 151/12 - Wyrok NSA z 2013-04-24

zostało wniesione z uchybieniem ustawowego terminu., Wniosek o przywrócenie terminu Komendant Główny Policji rozstrzygnął odrębny postanowieniem., [...] złożył skargę...
postanowienie, o którym mowa w art. 134 kpa, w dalszej zaś kolejności, w razie ewentualnego wniesienia przez stronę wniosku o przywrócenie terminu wniesienia odwołania...

II GZ 279/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-26

zażalenia V. M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 4 lutego 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 63/11 w zakresie wniosku o przywrócenie terminu...
w W. odrzucił wniosek V. M. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie z jej skargi na postanowienie Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości...

VI SA/Wa 3364/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-17

niejawnym wniosku R. G. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez jej podpisanie w sprawie ze skargi R. G. na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej...
r. z dnia [...] września 2013 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego postanawia: odmówić przywrócenia terminu Pismem z dnia 30 października...
1   Następne >   +2   +5   +10   74