Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Lu 808/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-06-01

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie dotyczącej zmiany...
odmówiło M. K. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy A. z dnia [...] sierpnia 2008 r. (nr [...]), odmawiającej wydania decyzji w przedmiocie...

III OZ 62/21 - Postanowienie NSA z 2021-02-10

o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi K. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] stycznia...
złożyła wniosek o przywrócenie terminu do usunięcia braków formalnych skargi. Następnie 10 sierpnia 2020 r. wniosła zażalenie na powyższe postanowienie Sądu., Postanowieniem...

II SA/Kr 950/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-18

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia: odrzucić skargę Samorządowe Kolegium...
. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji z dnia [...] r. znak: [...] wydanej przez Naczelnika Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa działającego...

IV SA/Wa 720/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-28

Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] stycznia 2016 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. uchyla zaskarżone postanowienie...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego postanowieniem z dnia [...] stycznia 2016 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] odmówiło M. O. przywrócenia terminu...

II SA/Kr 1430/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-12-20

września 2016 r., znak: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania I. uchyla zaskarżone postanowienie; I. zasądza od Samorządowego Kolegium...
o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Marszałka Województwa [...] z dnia 4 lipca 2016 r. Do wniosku o przywrócenie terminu pełnomocnik skarżącej dołączył...

II OZ 331/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-08

z dnia 30 stycznia 2014 r., sygn. akt IV SA/Wa 2046/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniosek H.J. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków...
o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi z jednoczesnym uzupełnieniem tego braku, tj. złożeniem jednego odpisu skargi poświadczonego za zgodność...

II SA/Sz 45/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-06-05

wniosku o przywrócenie terminu rozprawy w sprawie ze skargi B.F. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu...
sędzia WSA Marzena Iwankiewicz po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie...

IV SA/Wa 2393/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-28

Odwoławczego w [...] z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Zaskarżonym do Wojewódzkiego...
Sądu Administracyjnego w Warszawie postanowieniem z dnia [...].06.2017 r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] (zwane dalej SKO) odmówiło przywrócenia terminu...

IV SA/Wa 611/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-25

sprawy z wniosku R. G. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi R. G. na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu...
zagrożenia powodzią postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. R. G. wniósł do Sądu skargę na decyzję Prezesa...

II SA/Łd 25/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-06-03

. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia reklamacji na wysokość opłaty zmiennej ustalonej w informacji kwartalnej za usługę wodną oddala skargę. dc Zaskarżonym...
Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Okręgu [...] Spółka Akcyjna w C. przywrócenia terminu do wniesienia reklamacji na wysokość opłaty zmiennej ustalonej w informacji kwartalnej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100